Projekt ustawy emerytalnej

W dniu 27 lutego 2018 r zapadła decyzja o skierowaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,..  do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

 

Porządek dzienny
60. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 20, 21, 22 i 23 marca 2018 r.
(wtorek – piątek)

Początek obrad w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 10.00

 1. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. 
   
 2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307)
  - uzasadnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
   
 3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk nr 2293
  - uzasadnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
   
 4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2290
  - uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
   
 5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 2291)
  - uzasadnia Minister Finansów.
   
 6. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294
  - uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Andrzej Rozenek
   
 7. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie potępienia nazizmu, faszyzmu i komunizmu (druki nr 2231 i 2275)
  - sprawozdawca poseł Dariusz Piontkowski.
   
 8. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz (druk nr 2047*
  - sprawozdawca poseł Włodzimierz Bernacki.
   
 9. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika z dnia 12 września 2017 r. uzupełnionego w dniu 20 października 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru (druk nr 2173
  - sprawozdawca poseł Piotr Uruski.
   
 10. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego (druk nr 2306*
  - sprawozdawca poseł Włodzimierz Bernacki.