Spotkanie 06.05.2019 Częstochowa

  • Drukuj

K O L E J N E   D E K L A R A C J E   K O A L I C J I   E U R O P E J S K I E J

 

N A   S P O T K A N I U    W   C Z Ę S T O C H O W I E    W   D N I U    0 6. 0 5. 2 0 1 9 r.

 

Ś R O D O W I S K A    E M E R Y T Ó W,    R E N C I S T Ó W    I     I C H     R O D Z I N

 

S Ł U Ż B    M U N D U R O W Y C H    W O J. Ś L Ą S K I E G O

 

 

        Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach w współpracy z Zarządem Wojewódzkim SEiRP w Katowicach,a także z b. Posłem na Sejm RP, W-ce Przewodniczącym SLD : - Markiem Baltem ( kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej)zorganizowali 06.05.2019 r. w Częstochowie w Hali Widowiskowej ul. Żużlowa 4 spotkanie z Pełnomocnikiem KIU FSSM RP – b. Posłem na Sejm RP- red. ANDRZEJEM ROZENKIEM, b. W-ce Premierem i Ministrem Obrony Narodowej,W-ce Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej -TOMASZEM SIEMONIAKIEM i Prezydentem FSSM RP - ZDZISŁAWEM CZARNECKIM pt. „Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. w kontekście wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej raz Sejmu i Senatu RP „. 

        W spotkaniu, poza wym. osobami uczestniczyli inni zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, Posłanka na Sejm RP z PO -Izabela Leszczyna,Poseł na Sejm RP - Wice Przewodniczący Nowoczesnej- Jerzy Meysztowicz, Poseł na Sejm RP - W-ce Przewodniczący Klubu z Nowoczesnej- Mirosław Suchoń, kandydat z listy Koalicji Europejskiej- do Parlamentu Europejskiego -Marek Balt, kandydat z listy KE do PO-Paweł Wojtunik(reprezentant środowiska mundurowego),Wice Prezydent FSSM RP, Przewodniczący ZG KZ EiR Służby Więziennej- Janusz Kwiecień,Członek GKR ZG KZ EiR -Służby Więziennej-Bogdan Mentlewiak, płk Wojska Polskiego - Adam Mazguła, Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Ryszard Mędrzyk,a także W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego i Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ewa Macek,bardzo liczne grono członków Koła nr 30 SEiRP w Częstochowie z Prezesem -Konradem Ptakiem,koordynatorzy ds. ustawy represyjnej,środowisko emerytów,rencistów,wdów Policji służb mundurowych,przedstawiciele KOD z Częstochowy,sympatycy i mieszkańcy Częstochowy i okolic. Ogółem było ok.200 osób.

Spotkanie prowadziła – Ewa Macek - Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych ds. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r..Spotkanie trwało ok. 3 godziny.

 

Link do nagrania https://youtu.be/4MXkD2exJIM 

Link do nagrania wideo KOD https://www.facebook.com/FSSM.RP/videos/425979298135409/

Link do TV ORION  https://pl-pl.facebook.com/telewizjaorion/

Uczestnicy spotkania uczcili 1 minutą ciszy pamięć 56 zmarłych koleżanek i kolegów w związku z bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych służb mundurowych,w tym 3 osoby z woj. śląskiego.

 

Wym. Posłowie wraz z zaproszonymi gośćmi jednomyślnie stwierdzili, iż nie może być odpowiedzialności zbiorowej, ustawa jest represyjna, niezgodna z Konstytucją RP,odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte.

Posłowie partii opozycyjnych ,a także osoby uczestniczące w dyskusji uznali,że w pierwszej kolejności należy przygotować się do wyborów do Parlamentu Europejskiego,a następnie do wyborów parlamentarnych w kraju w taki sposób,aby pokonać partie PIS (uświadamianie ludziom,aby nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucją RP, prawem polskim i unijnym).Trzeci krok-to wybory prezydenckie na wiosnę 2020 roku.

Członkowie Koalicji Europejskiej,a szczególnie b. W-ce Premier,Minister Obrony Narodowej,W-ce Przewodniczący PO- Tomasz Siemoniak zapewnił,że porozumienie 5 partii:PO,Nowoczesnej,SLD, PSL i Zielonych ma wspólny cel: zwycięstwo do PE i w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Jednoznacznie stwierdził,że żadna władza nie powinna odbierać uprawnień mundurowym i nie może być odpowiedzialności zbiorowej. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z FSSM RP,jej koordynatorami,czego wynikiem jest wytypowanie kandydata z listy KE do PE ze środowiska mundurowego-Pawła Wojtunika. Ponownie zapewnił,że po wyborach parlamentarnych w pierwszej kolejności przywrócone zostaną świadczenia emerytalno-rentowe osobom objętym wym. ustawą,

a także GODNOŚĆ i HONOR. Członkowie PIS zostaną rozliczeni i ukarani.

Posłanki na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej:Ewa Kołodziej i Izabela Leszczyna podkreśliły jednoznacznie,że posłowie KE solidaryzują się z represjonowanymi mundurowymi. Stwierdziły,że ustawa jest haniebna,partia PIS zastosowała wobec mundurowych”wendetę”i zadeklarowały w imieniu KE przywrócenie represjonowanym skradzionych niezgodnie z Konstytucją i prawem unijnym praw nabytych.

Duża frekwencja i zagłosowanie na KE zagwarantuje nam przywrócenie normalnego życia i dużego rozwoju kraju.

Kandydat do PE z SLD_Marek Balt zaznaczył,że SLD podjęło uchwałę,iż każdy rekomendowany kandydat na Posła zobowiązany jest podpisać oświadczenie,że po wygranych wyborach i uzyskaniu mandatu będzie głosował za anulowaniem ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.i przywróceniem skradzionych przez PIS świadczeń emerytalno-rentowych. Zaapelował o pójście do urn wyborczych i głosowanie na kandydatów Koalicji Europejskiej,gdyż tylko oni są gwarantem pozyskania dużych środków unijnych na rozwój naszego kraju i zapobiegną wyjścia z Unii Europejskiej i likwidacji strefy Schengen,które to działania są w planach partii rządzącej.

Z kolei Posłowie Nowoczesnej: Jerzy Meysztowicz i Mirosław Suchoń zaznaczyli,że koniecznie musi nastąpić naprawa państwa polskiego,trzeba wygrać wojnę z partią rządzącą PIS,nie można dalej tolerować jej kłamstw,matactwa i po wygranych wyborach należy ją rozliczyć i ukarać.

Prawa nabyte należy emerytowanym mundurowym przywrócić i przeprosić ich.

Andrzej Rozenek z SLD,który bardzo wspiera środowisko represjonowanych mundurowych,w swoim wystąpieniu powiedział,że „pieniądze,które ukradł wam PIS,zostaną zwrócone,a państwo będzie musiało was przeprosić. Wszystkie przestępstwa popełnione przez PIS zostaną rozliczone,a sprawcy boleśnie ukarani. Mam nadzieję,że system więziennictwa temu podoła”.

Z kolei Wice Prezydent FSSM RP -Janusz Kwiecień agitował do koniecznego pójścia do wyborów

zarówno do PE jak i Sejmu i Senatu RP i zapewnił,że po wygraniu wyborów do PE Federacja „dopilnuje rozliczenie partii PIS i konsekwentne realizowanie kar pozbawienia wolności”.

Paweł Wojtunik jako kandydat z KE do PE z ramienia środowiska mundurowego jednoznacznie stwierdził,że „jest obrońcą esbeków”,poniżająca jest ocena według art. 8a. Będzie bronił represjonowanych i na dowód tego napisał do nich otwarty list .

Płk Wojska Polskiego-Adam Mazguła, który utożsamia się z esbekami, zaapelował,żeby represjonowani walczyli o swoją godność i honor,”podnosili głowy do góry,gdyż nie mają się czego wstydzić”.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach- Ryszard Mędrzyk podkreślił,że wzajemnie musimy sobie pomagać i zapewnił,że środowisko emerytowanych górników będzie głosowało za KE i z przeprowadzonych z nimi rozmów wynika,że wspierają nasze środowisko.

W dyskusji bardzo ważny był głos emerytowanego funkcjonariusza -Pawła Gromniaka, który przedstawiając swoja historię pokazał łamanie Konstytucji,prawa i znęcanie psychiczne przez IPN i władzę rządzącą. Zaznaczył, że po odwołaniu IPN Oddział w Kielcach przywrócił mu w 2018 r. zabrane świadczenie emerytalne i zaznaczył,że”nie jest funkcjonariuszem totalitarnego państwa”(ukończył WSO w Legionowie),a po 8 miesiącach IPN w Warszawie odebrał mu kolejną decyzją przyznane świadczenie emerytalne,uznając,że jest funkcjonariuszem państwa totalitarnego”.

Istotny był też głos przedstawiciela KOD w Częstochowie,który stwierdził,że tylko wspólnie z innymi grupami społecznymi jesteśmy w stanie wygrać wybory do parlamentu krajowego,należy wzajemnie współpracować.

W dyskusji jeden z koordynatorów poinformował,że otrzymał odmowę z art. 8a, gdzie Minister

MSWiA stwierdził,że” nie narażał zdrowia i życia pełniąc służbę w policji”.Tymczasem w ciągu miesiąca otrzymał orzeczenie lekarskie przyznające III grupie inwalidzką „w związku z narażaniem

życia i zdrowia w wyniku pełnienia służby w policji”.Można to skwitować dwoma słowami:”schizofrenia władzy”.

Były też głosy,że żadna grupa społeczna nie może czuć się bezpiecznie,po uchwaleniu przez PIS ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.

Przedstawiciele środowiska mundurowych:Policji Służby Więziennej i Wojska zapewniali,iż pójdą

na wybory wiosenne i jesienne i będą głosować na Koalicję Europejską,bo tylko w niej widzą nadzieję w przywrócenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Na zakończenie Koordynator woj. śląskiego ds. emerytów i rencistów policyjnych-Ewa Macek podziękowała gościom i wszystkim zebranym za aktywne uczestnictwo w spotkaniu i zaapelowała do emerytów,rencistów,wdów,sierot środowiska wszystkich mundurowych i ich rodzin o aktywny udział w wyborach do PE i Sejmu i Senatu RP i oddanie głosów na Koalicję Europejską, której członkowie deklarują po wygranych wyborach przywrócenie nam świadczeń emerytalno-rentowych,a także godności i honoru. Musimy przywrócić praworządność w kraju. Zaapelowała

o wsparcie i współpracę z innymi pokrzywdzonymi grupami społecznymi. Jesteśmy za silną Polską w Unii Europejskiej. Nic bez nas o nas.

 

Zapraszam do obejrzenia ciekawej transmisji z wym. spotkania,a także do wywiadów

Posłów na Sejm RP:Tomasza Siemoniaka,Mirosława Suchonia i kandydata z KE do PE-Marka Balta przeprowadzonych przez telewizję kablową „Orion” w Częstochowie.

 

ŚLĄSKI KOORDYNATOR

EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

 

EWA MACEK