Spotkanie Seniorów

 

S P O T K A N I E S E N I O R Ó W

 

KOŁA MIEJSKIEGO NR 12

 

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W KATOWICACH

 

 

 

W dniu 20 lutym 2018 r. w godz. od 12- 14 tej w sali konferencyjnej KWP w Katowicach odbyło się spotkanie Seniorów Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach . Na pow. spotkanie przybyli zaproszeni goście :

 • Poseł na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej, od 2011 r. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – Pani Ewa Kołodziej;

 • Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice- Pani Małgorzata

  Moryń-Trzęsimiech;

 • Przedstawicielki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach-

  Panie: Magdalena Grzywa i Dorota Cicha;

 • Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Katowice- Pan Mirosław Cygan;

 • Z-ca Komendanta Miejskiego Policji- poinsp. Arkadiusz Konowalski;

 • Przewodniczący Komisji Socjalnej KWP w Katowicach- poinsp. Krzysztof Szala;

 • W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach- Edward Krzysztofik.

 

           Spotkanie prowadził Prezes Koła - Ryszard Purzyński wraz z Sekretarzem Koła- Ewą Macek, którzy podkreślili, że czas senioralny bywa różny,ale nie da się ukryć, że z upływem lat coraz trudniejszy. Aby w tym okresie nie pozostać w samotności należy zrzeszać się w organizacje,w których wzajemna empatia i solidarność życiowa jest dobrem nie do przece- nienia.Szczególnie wtedy, gdy historia naszego kraju odczytana na nowo, zepchnęła nasze środowisko do roli „drugiego sortu”, ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu.

Pani Poseł na Sejm RP- Ewa Kołodziej w swoim wystąpieniu podkreśliła główną rolę Seniorów w życiu służb mundurowych, zapewniła,że partie opozycyjne w nowym rządzie przywrócą drastycznie obniżone ustawą represyjną z 16.12.2016 r. świadczenia emerytalne i rentowe służb mundurowych. Podkreśliła,że napisała już kilka interpelacji dot. pow. ustawy, a także w sprawie rozbieżności pomiędzy działaniami rządu wobec emerytów służb mundurowych a realizacją założeń Polityki Społecznej wobec osób starszych 2030,uczestniczy w konferencjach poświęconych Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej dot. zmiany tej haniebnej, niesprawiedliwej i represyjnej ustawy. Pani Poseł rozdała dla wszystkich Seniorów :koperty życia     / pomoc medyczna/ i odblaski.

Następnie zabrała głos Pani Naczelnik- Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, która zaznaczyła,że w Katowicach działa Program „Aktywny Senior 60+, organizowane są dla Seniorów darmowo : Senioriady/potańcówki/,zajęcia sportowe.Prowadzone są na szeroką skalę :dystrybucja kopert życia/ rejestracja na pogotowiu/, kolportaż ulotek na temat przemocy w rodzinie, a także zajmują się orzekaniem niepełnosprawności.

Z kolei Pracownice MOPS zapoznały Seniorów z pomocą socjalną/finansową/ dot. zasiłków mieszkaniowych,celowych/ zwrot za opał,leki/.Szeroko omówiły dofinansowania PFRON / turnusy rehabilitacyjne,środki ortopedyczne, pomoc w likwidacji barier architektonicznych/. Zapoznały z orzeczeniami niepełnosprawności o stopniach:znacznym,umiarkowanym i lekkim/, wskazały przyznawanie dodatków pielęgnacyjnych dla stopnia znacznego w kwocie-153,00 zł miesięcznie. Zapoznały też z Programami: „Słoneczniki”/ wolontariusze poprzez swoją obecność/ oraz „Babcia,Dziadek i Ja”.Zaznaczyły,że chętnie służą wszelką pomocą dla Seniorów.

W dyskusji jeden z Seniorów poruszył takie problemy jak: dyskryminacja represjonowanych emerytów i rencistów przy zatrudnianiu, brak respektowania eksternistycznych ukończonych kursów, brak Programu dot. opieki Seniorów nad dziećmi.

Wyczerpujących odpowiedzi na pow.tematy udzielali: Pani Poseł-Ewa Kołodziej,Z-ca Komendanta KMP w Katowicach – podinsp. Arkadiusz Konowalski i Sekretarz Koła-Ewa Macek, która szczegółowo omówiła pomoc prawną dot. odwołań od decyzji obniżających emerytury, enty inwalidzkie i renty rodzinne członków Koła, pomoc socjalną oraz konferencję w Brukseli w dniu 28.02.br. poświęcona represji służb mundurowych w Polsce / ustawa z 16.12.2016 r./,w której będzie brała udział. Zachęciła zebranych do zapoznawania się na bieżąco ze ze stroną internetową Koła.

Na zakończenie Prezes Koła- Ryszard Purzyński wraz z Sekretarz Koła- Ewą Macek podziękowali zaproszonym gościom za przybycie i wyczerpujące informacje dot. Programu „Senior 60+”, a w szczególności Pani Poseł na Sejm RP- Ewie Kołodziej,która bardzo aktywnie współpracuje z naszym Kołem.

Ogółem w spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób, wybrano Zarząd Zespołu Seniorów Koła: Renata Kłóskiewicz, Krystyna Kuta,Alojzy Łatacz,Zofia Skrzyńska,Kazimierz Szata.

 

 

ZARZĄD KOŁA