Co ze sprawą "Naszej" ustawy w TK

 

W dniu 04 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu RP.

Komisja obradowała w związku z art. 121 ust. 2 Regulaminu Sejmu RP.
 

Art. 121

1. W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie stwierdzenia zgodności ustawy z przepisami konstytucyjnymi Sejm jest reprezentowany przez przedstawiciela, którego wyznacza Marszałek Sejmu spośród posłów.

2. Komisja Ustawodawcza przed terminem rozprawy wydaje opinię o zawartych we wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny zarzutach co do niezgodności ustawy z przepisami konstytucyjnymi. Poseł wyznaczony na przedstawiciela Sejmu ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniu Komisji.

Jej przedmiotem było m.in. stanowisko Sejmu RP w sprawie pytania prawnego SO w Warszawie do TK w sprawie ustawy emerytalnej z dnia 16 grudnia 2016 r. sygn. akt P 4/18.

 

W ślad za informacją Zarządu Głównego SEiRP zamieszczamy poniższe informacje (linki do całości tematu):