Wycieczka do Częstochowy 12.01.2019

 

P O D P I S A N I E    P O R O Z U M I E N I A     K O Ł A    M I E J S K I E G O

N R  1 2   S E i R P   w   K A T O W I C A C H

z   K O Ł E M   N R 3 0   S E i R P   w  C Z Ę S T O C H O W I E

i    W S P Ó L N E    Z W I E D Z A N I E

K L A S Z T O R U   N A   J A S N E J   G Ó R Z E

 

 

W dniu 12.01.2019 r. Członkowie Zarządu Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach wraz z Członkami Zarządu Koła nr 30 SEiRP w Częstochowie spotkali się na Jasnej Górze, w celu zwiedzenia klasztoru. W wycieczce uczestniczyło ogółem-29 osób.

Dzięki uprzejmości Gospodarzy uczestnicy wycieczki zwiedzili Bazylikę i Kaplicę Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z XVII w..Należy podkreślić,że podczas zasłonięcia wym. Obrazu towarzyszą intrady(uroczysty hejnał). Jedną z 9-ciu melodii skomponowanych przez watykańskiego kapelmistrza -ks. Wawrzyńca Perossiego w 1908 r. gra zespół składający się z Ojców Paulinów. Ponadto Członkowie Koła SEiRP z Częstochowy okazali się bardzo dobrymi przewodnikami i zwiedziliśmy jeszcze: Salę Rycerską, Muzeum 600 Lecia, Arsenał (zbrojownię). Szczególne wrażenie wywarł na zwiedzających: Jasnogórski Poczet Królów i Książąt Polskich oraz obraz „Golgota Jasnogórska” autora -Jerzego Dudy-Gracza namalowany w latach 2000-2001. Dużym zainteresowaniem cieszył się Skarbiec z XVII w. z różnymi kosztownościami ze złota i srebra,w tym: kolekcja różańców składanych przez królów ( Bonę i Jana III Sobieskiego).

Ukoronowaniem wspólnego pobytu zaprzyjaźnionych 2 Kół SEiRP było wspólne zdjęcie na dziedzińcu klasztoru Jasnej Góry. Przechodząc przez kolejne Bramy: Matki Bożej Zwycięskiej, Matki Boskiej Bolesnej, Lubomirskich i Wałowej uczestnicy wycieczki zwiedzili fortyfikacje (wały) wokół klasztoru, pomnik Jana Pawła II(wys. ponad 4 m) oraz panoramę miasta Częstochowy w białej połaci śniegu. Uwieńczeniem pobytu na Jasnej Górze było zwiedzenie przepięknej,uroczej, ruchomej Szopki Bożonarodzeniowej,która wywarła na Gościach ogromne wrażenie.

Następnie grupa udała się do Restauracji „Ewita” w Częstochowie na uroczysty obiad i podpisanie Porozumienia o wzajemnej współpracy.

Porozumienie zostało podpisane przez: Wice Prezes Zarządu Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach- Ewę Macek i Prezesa Zarządu Koła nr 30 SEiRP w Częstochowie- Konrada Ptaka.

Pow. Porozumienie dot. wzajemnej współpracy m.in. poprawy warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i ich rodzin, wzajemnej komunikacji w opracowaniu wprowadzania w życie inicjatyw zmierzających do zmiany niekorzystnych przepisów dla emerytów,rencistów i ich rodzin,aktywnym propagowaniu wśród Policjantów działań podejmowanych przez SEiRP na rzecz środowiska policyjnego. Ponadto zawarte Porozumienie dotyczy wspólnego organizowania:spotkań integracyjnych,wycieczek,wczasów krajowych i zagranicznych,imprez sportowo-oświatowych.

Spotkanie przebiegło do późnych godzin wieczornych w bardzo miłej atmosferze i przepysznym obiedzie. Aż było żal odjeżdżać po dniu pełnym bogatych wrażeń.

Należy podkreślić, że Koleżanki i Koledzy z Zarządu Koła nr 30 SEiRP w Częstochowie przygotowali bardzo dobrze pod względem organizacyjnym wym. spotkanie integracyjne.

 

 

Zarząd Koła                                                                                                                             Zdjęcia w Galerii