Walne zebranie sprawozdawcze 2019

                                                                                                                                                                                                                          Katowice, 07 marca 2019 r.

 

  

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Sprawozdawczego

członków Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach w dniu 01 marca 2019 r.

 

     W dniu 01.03.2019 r. w sali konferencyjnej KWP w Katowicach przy ul Lompy 19, odbyło się w godz. 11.00-14.30 Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach.

    Obrady otworzył Prezes Zarządu Koła Nr12 SEiRP w Katowicach - Ryszard PURZYŃSKI. Na wstępnie powitał wszystkich zgromadzonych na Walnym Zebraniu członków Koła dziękując im za liczne przybycie, co świadczy, iż działalność Koła jest przedmiotem żywego zainteresowania jego członków. Następnie Prezes powitał w imieniu własnym oraz zgromadzonych członków Koła przybyłych na obrady gości:

 

  1. Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach - insp. Pawła BARSKIEGO,

  2. Przew. Komisji Socjalnej EiR KWP w Katowicach - podinsp. Krzysztofa SZALĘ,

  3. Przew. NSZZ Policjantów KMP w Katowicach – st. asp. sztab. Jacka PROKOPA,

  4. Prezesa ZG SEiRP w Warszawie - Antoniego DUDĘ,
  5. Prezesa ZW SEiRP w Katowicach - Ryszarda MĘDRZYKA,
  6. Sekretarz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Katowicach - Renatę KŁÓSKIEWICZ,

     Prezesów Zarządów Kół SEiRP w Częstochowie - Konrada PTAKA i w Bytomiu - Leszka LORENCA, z którymi Koło Nr 12 w Katowicach ma podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy. Przybyłych gości zebrani na sali powitali oklaskami.

 

    Z kolei Prezes przedstawił, pozostałych członków Zarządu za stołem prezydialnym: Wiceprezesów Koła Nr 12 - Ewę MACEK i Józefa GRYGIELA, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła Nr 12 - Lucynę MISIARĘ, Skarbnika Koła - Małgorzatę KYRCZ oraz Przewodniczącego Zespołu Seniorów Koła - Krystynę KUTĘ.

    Następnie Ryszard PURZYŃSKI poprosił zabranych o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięć członków Koła Nr 12, którzy w roku 2018 odeszli na „wieczną niebieską wartę”- Władysławy ZAPIÓR oraz Jana KARCZ.

    Z kolei przystąpiono do uroczystego uhonorowania insp. Pawła BARSKIEGO „Honorową Odznaką Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach” przyznaną na podstawie Uchwały nr 01/19 ZW SEiRP w Katowicach na wniosek Zarządu Koła Nr 12 SEiRP w Katowicach. Odznaczenie wręczyli prezesi ZW i ZK SEiRP, a wzruszony tym faktem Komendant Paweł BARSKI podziękował za wręczone mu odznaczenie deklarując jednocześnie dalszą, znaczącą współpracę ze Stowarzyszeniem.

    Następnie zapoznano zebranych z uchwała Zarządu z dnia 20 lutego 2019 r. ustanawiającą nowe wyróżnienie dla członków Koła, w postaci szklanej statuetki o nazwie „Zasłużony Senior” Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach, przeznaczone dla długoletnich członków Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd Koła w wym. uchwale wytypował pierwszych beneficjentów tego wyróżnienia w osobach:

- Henryka PYŻOWSKIEGO, l. 92,

- Juliana BODERY, l. 92

- Zbigniewa KRZESZOWSKIEGO, l. 91.

    Prezesi ZW i ZK SEiRP wręczyli te pierwsze Statuetki kolegom Henrykowi PYŻOWSKIEMU i Julianowi BODERZE, natomiast z uwagi na trudności w poruszaniu się Zbigniew KRZESZOWSKI odbierze Statuetkę w miejscu swojego zamieszkania.

                                     Link do nagrania: Walne zebranie sprawozdawcze 2019                                                              Zdjęcia można obejrzeć w GALERII                     

     Po tych uroczystych momentach głos zabrali Komendant Paweł BARSKI, a następnie przewodniczący NSZZ Policjantów KMP w Katowicach, st. asp. sztab. Jacek PROKOP, którzy podziękowali za zaproszenie na Walne zgromadzenie członków Koła SEiRP w Katowicach, zadeklarowali dalszą współpracę dla dobra i korzyści zarówno funkcjonariuszy będących w stanie spoczynku, jak i tych, którzy do tego spoczynku z każdym dniem swej służby się zbliżają, przy czym świadomość, istnienia możliwości dalszej wspólnej drogi ma dla nich istotne znaczenie.

     Po tych wystąpieniach Prezes Ryszard PURZYŃSKI zaproponował, iż osobiście poprowadzi dalszą, merytoryczną część obrad, co zebrani jednogłośnie przegłosowali. 

    Wobec powyższego przewodniczący Walnego zgromadzenia poprosił sekretariat zebrania o stwierdzenie stanu obecności członków zwyczajnych Koła Nr 12 SEiRP w Katowicach. Na podstawie listy obecności ustalono, iż na stan 128 członków zwyczajnych Koła nr 12 obecnych na sali obrad jest 108 członków zwyczajnych, co pozwala na prawomocne podejmowanie uchwał przez Walne zgromadzenie członków Koła.

    W następnej kolejności przewodniczący zebrania przedstawił Porządek obrad, przyjęty przez zgromadzonych bez sprzeciwu (Zał. Uchwały nr 01/19), następnie Regulamin obrad (Zał. Uchwały Nr 01/19), również przyjęty bez uwag, oraz składy komisji:

- uchwał i wniosków : Ewa Macek i Jacek Przybylak,

- skrutacyjnej: Irena Hładun i Alicja Przybylak,

a także

-protokolantów zebrania: Lucyna Misiara i Jacek Przybylak.

 

       Wobec propozycji przewodniczącego obrad nie zgłoszono sprzeciwu.

       Po tych czynnościach protokolarnych przystąpiono do sprawozdawczości z działalności w roku 2018.

      W pierwszej kolejności bardzo szczegółowe sprawozdanie z działalności statutowej Koła przedstawiła Wiceprezes Ewa Macek (Zał.do Uchwały Nr 3/19) W toku tego sprawozdania dojechał z Warszawy Prezes Zarządu Głównego SEiRP Antoni DUDA(członek naszego Koła) , serdecznie przepraszając za spóźnienie na obrady spowodowane utrudnieniami na drogach dojazdowych do Katowic. Z kolei, sprawozdanie z rocznej działalności finansowej Koła Nr 12 przedstawiła Skarbnik Koła - Małgorzata KYRCZ (Zał. do Uchwały Nr 3/19). Po tych sprawozdaniach głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Koła - Lucyna Misiara, która przedłożyła sprawozdanie z działań swojej Komisji wraz z wnioskiem do zebranych na Walnym zgromadzeniu członków Koła o udzielenie Zarządowi Koła nr 12 SEiRP w Katowicach absolutorium za działalność roku 2018 (Zał. do Uchwały Nr 3/19).

       Z kolei głos zabrał podinsp. Krzysztof SZALA, który po raz kolejny przypomniał zabranym o zasadach obowiązujących przy korzystaniu z pomocy socjalnej KWP w Katowicach i obowiązku prawidłowego przedstawiania sytuacji materialnej i rodzinnej osób składających wniosek o pomoc socjalną. Przypomniał również, iż oprócz pomocy indywidualnej z funduszu socjalnego korzystają także organizacje emerytów jak np. SEiRP, które pozyskane środki samorządnie wykorzystując na działania o charakterze społecznym. Podkreślając swoją nieustającą dobrą wolę pomocy wszystkim tym, którzy o taką pomoc będą się do Komisji Socjalnej zwracać Krzysztof SZALA nadmienił, iż Koło Miejskie Nr 12 SEiRP w Katowicach z racji swej bliskości, jest jedynym, które na bieżąco odwiedza i poprzez niego ma nadzieję rozpowszechniania dobrych wzorców działań socjalnych KWP w Katowicach.

        Po tych wystąpieniach nastąpiła przerwa na spożycie posiłku.

        Po przerwie głos zabrał Wiceprezes Koła Nr 12 Józef Grygiel, który przedstawił zgromadzonym Plan pracy Kola na rok 2019 (Zał. do Uchwały Nr 04/19), a następnie Skarbnik Koła Małgorzata Kyrcz przedłożyła Preliminarz wydatków Koła na działalność w roku 2019(zał. również do Uchwały nr 04/19).

        Po tych prezentacjach prowadzący obrady zarządził przeprowadzenie dyskusji nad zaproponowanym programem działania Koła w roku 2019.

       W dyskusji głos zabrała kol. Krystyna KUTA, Przewodnicząca Zespołu Seniorów Koła Nr 12, która poszerzyła informacje z Planu Pracy Koła na rok 2019 dotyczące seniorów Koła.  Zadeklarowała pomoc w uzyskaniu Katowickiej Karty Seniora, oraz zaapelowała o aktywne uczestnictwo w organizowanych działaniach senioralnych.

      Następnie zabrała głos Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach Ewa MACEK, Wojewódzki Koordynator działań wobec haniebnej ustawy Sejmu RP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie drastycznego obniżenia świadczeń emerytalnych, rentowych i rodzinnych funkcjonariuszom służb mundurowych z okresu sprzed 1990 r. Zapoznała zebranych ze sprawozdaniem za 2018 r. z działalności Koordynatorów woj. śląskiego. Omówiła ona szeroko ogół współdziałania z organizacjami emerytów i rencistów, różnych rodzajów służb mundurowych w kraju, członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP , a także z kręgami opozycji politycznej(szczególnie Posłami PE i Posłami na Sejm RP) deklarujących unieważnienie przedmiotowej uchwały w przypadku odsunięcia - w wyniku wyborów - od władzy aktualnie rządzących ugrupowań politycznych.

 

       Z kolei głos zabrał Prezes ZW SEiRP w Katowicach, Ryszard MĘDRZYK, który pochwalił osiągnięcia Koła w sprawozdawczym okresie, życząc jednocześnie pomyślnej realizacji działalności zaplanowanej na rok 2019.

      Natomiast Prezes ZG SEiRP Antoni DUDA(członek naszego Koła) w swym wystąpieniu omówił działalność statutową Stowarzyszenia skupiając się na zasadach organizacyjnych zapisanych w nowym Statucie Stowarzyszenia, na sprawach związanych z korzystaniem z funduszu 1 % OPP oraz szerzej o nowym programie ubezpieczeniowym skierowanym do członków SEiRP w ubezpieczeniu grupowym PZU. Prezes starał się wyjaśnić problemy pojawiające się przy próbach przystąpienia do tego ubezpieczenia, zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia. Zgłaszano krytyczne uwagi wobec pojawiających się problemów w kontaktach z ubezpieczycielem.

       Po tym wystąpieniu Prezesa Antoniego DUDY przystąpiono do głosowań, w których uchwalono 9 uchwał Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach. Uchwały przedstawiła przewodnicząca Komisji Uchwal i Wniosków kol. Ewa MACEK:

 

Uchwała nr 01/19 dot. przyjęcia porządku obrad i regulaminu WZS oraz zatwierdzenia składów Komisji:Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków;

Uchwała nr 02/19 dot. wyboru Przewodniczącego Zebrania i Protokolantów WZS;

Uchwała nr 03/19 dot. przyjęcia sprawozdań:Zarządu Koła za 2018 r.,finansowego za 2018 r. i Komisji Rewizyjnej Koła za 2018 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi na 2019 r.

Uchwała nr 04/19 dot. przyjęcia planu pracy i preliminarza budżetu na 2019 r.

Uchwała nr 05/19 dot. skreślenia 20 osób z listy członków Koła;

Uchwała nr 06/19 dot. odznaczenia „Honorową Odznaką ZW SEiRP w Katowicach Komendanta KMP w Katowicach -insp. PAWŁA BARSKIEGO;

Uchwała nr 07/19 dot. uhonorowania wyróżnieniem w postaci statuetki pn.”Zasłużony Senior Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach;

Uchwała nr 08/19 dot. wyboru na Członka Zarządu Koła- Krystynę Kuta;

Uchwała nr 09/19 dot. uchwalenia składki członkowskiej rocznej w wys. 24,00 zł. od członków zwyczajnych Koła otrzymujących świadczenie emerytalno-rentowe w wys. ok.1.000,00 zł. brutto i posiadających jednoosobowe gospodarstwo domowe.

 

Na tym obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach zakończono.

 

                                                                                                                                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                                                  Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP

                                                                                                                                                                                                                                                w Katowicach

 

Protokół sporządzili :                                                                                                                                                                                                              Ryszard PURZYŃSKI

Lucyna MISIARA

Ewa MACEK

 

Jacek PRZYBYLAK