List A Rozenek 08.2020

Warszawa, 16 sierpnia 2020 r.

Koleżanki i Koledzy Represjonowani!

Tradycyjnie w kolejną miesięcznicę uchwalenia ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. piszę do Was by poinformować o tym, co w naszej sprawie.

14 lutego tego roku, wraz z przewodniczącą Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa Moniką Kazulą, Renatą Zawadzką i Bolesławem Piechuckim reprezentującymi Stowarzyszenie "Nasz Światowid" złożyliśmy na ręce Ambasadora Marka Prawdy dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce list dotyczący tragicznej sytuacji emerytów mundurowych. Prosiliśmy o przekazanie tej korespondencji Didier Reyndersowi, który przygotowywał wówczas raport na temat naruszeń prawa i fundamentalnych zasad Unii Europejskiej w Polsce.

Kilka dni temu nadeszła odpowiedź, którą przytaczam w całości:

"Didier Reynders Członek Komisji Europejskiej Komisarz ds. sprawiedliwości

Bruksela Ares (2020) 2366224

Szanowny Pan Andrzej Rozenek, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Monika Kazula, Przewodnicząca Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa Dziękuję za list z dnia 21 lutego 2020 roku skierowany do Pani Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Věry Jourová’ej oraz do mnie. Zwracają w nim Państwo uwagę Komisji na zmiany w systemie świadczeń emerytalnych

dla byłych członków służb mundurowych w Polsce – wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku – uznając te reformy za stojące w sprzeczności z polską Konstytucją. Zgłaszają Państwo również obawy dotyczące stanu praworządności w Polsce. Przepraszam, że odpowiadam dopiero teraz. Z przykrością czytam o trudnej sytuacji, w której znaleźli się byli pracownicy służb mundurowych w Polsce. Model

i zarządzanie systemami zabezpieczenia społecznego pozostaje w całości kompetencją wewnętrzną państw członkowskich. Unia Europejska koordynuje działania legislacyjne w tym względzie jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne dla zagwarantowania praw do zabezpieczenia społecznego dla pracowników mobilnych. Ponadto Komisja Europejska umożliwia korzystanie ze wspólnych doświadczeń, analiz i przekazuje wytyczne w tym zakresie. Nie może jednak żądać od władz krajowych zmiany sposobu naliczania emerytur przyznanych swoim

obywatelom na podstawie ustawodawstwa krajowego. Pragnę zauważyć, że w kontekście cytowanej przez Państwa ustawy, 19 lutego 2020 roku zespół trzech sędziów Izby Pracy i Spraw Socjalnych przekazał zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

Odnosząc się do kwestii rządów prawa, Komisja Europejska jest zdania, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności. Z tego powodu, 20 grudnia 2017 roku Komisja wydała opinię uzasadniającą odwołanie się do artykułu 7(1) traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Główną przesłanką uruchomienia artykułu 7 (1) TUE był skumulowany efekt reform ograniczających niezależność sędziów oraz naruszających trójpodział władzy w Polsce. W efekcie przyjętych zmian legislacyjnych władza wykonawcza i

ustawodawcza może obecnie ingerować w całą strukturę systemu sądownictwa.

Komisja Europejska podjęła także inne kroki w celu obrony praworządności w Polsce. 24 czerwca oraz 5 listopada 2019 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że polskie prawo obniżające wiek emerytalny dla sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów sądów powszechnych stoi w sprzeczności z prawem

UE o niezawisłości sądownictwa. 10 listopada 2019 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o przekazaniu sprawy Polski do Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości w związku z nowymi regulacjami dot. postępowań dyscyplinarnych wobec polskich sędziów. Podważają one zasadę niezawisłości sądownictwa, pozbawiając sędziów ochrony przed kontrolą polityczną. 14 stycznia 2020 roku Komisja zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Polskę

środków tymczasowych, jednocześnie nakazując władzom kraju zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. 8 kwietnia 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok nakazujący natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów – tym samym w pełni potwierdzając stanowisko Komisji. Nakaz ten obowiązuje do czasu kiedy sąd nie wyda ostatecznego wyroku w postępowaniu w sprawie naruszenia.

29 kwietnia 2020 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia zobowiązań państwa członkowskiego, kierując do Polski wezwanie do usunięcia uchybień w związku z nową ustawą o sądownictwie z dnia 20 grudnia 2019 r., która weszła w życie 14 lutego 2020 r. Nowe prawo podważa niezawisłość sędziów w Polsce i jest niezgodne z zasadą nadrzędności prawa unijnego. Ponadto nowe przepisy uniemożliwiają polskim sądom bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE chroniących niezawisłość sędziów, a także zwracanie się w takich sprawach do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Polski rząd ma dwa miesiące od tej daty na odpowiedz na to wezwanie.

Komisja Europejska nadal będzie blisko przyglądać się rozwojowi wydarzeń w Polsce oraz silnie angażować w zapewnienie poszanowanie prawa i wartości UE w interesie polskich obywateli oraz reszty Unii Europejskiej. Jednocześnie Komisja jest gotowa do podjęcia konstruktywnego dialogu z polskimi władzami w celu wyjaśnienia poruszanych kwestii.

Z wyrazami szacunku

Dider Reynders"

 

Powyższą odpowiedź uważam za dalece niezadawalającą. Wraz z kolegami z Europarlamentu będę nadal upominał się o włączenie haniebnej ustawy represyjnej do listy naruszeń prawa i podstawowych zasad Unii Europejskiej.

Jednocześnie przypominam, że we wtorek ma zapaść ostateczny wyrok w naszej sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zdzisław Czarnecki, przewodniczący FSSM, zaprasza wszystkich tego dnia pod siedzibę TK w Warszawie (Al. Szucha 12a). Spotykamy się o godzinie 11:00. Mam nadzieję, że będzie nas więcej niż ostatnim razem. Do zobaczenia!

Andrzej Rozenek /-/