Spotkanie z europosłami 22.01.2020

  

SPRAWOZDANIE Z SPOTKANIA W DNIU  22  STYCZNIA  2020 r.  w KATOWICACH , w WYŻSZEJ SZKOLE TECHNICZNEJ przy ul. ROLNEJ 4 3

 

ZORGANIZOWANEGO Z INICJATYWY POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – M A R K A B A L T A , KTÓREMU UROCZYŚCIE BYŁY EUROPOSEŁ- J A N U S Z Z E M K E PRZEKAZAŁ REPREZENTACJĘ

POLSKICH SŁUŻB MUNDUROWYCH W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM.

 

WSPÓŁORGANIZATOREM SPOTKANIA BYŁ ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW

POLICYJNYCH W KATOWICACH.

 

Temat spotkania : „USTAWA REPRESYJNA SŁUŻB MUNDUROWYCH W ŚWIETLE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ”.

 

Na wstępie prowadząca spotkanie – Ewa Macek-Wiceprezes ZOW SEiRP i Koordynator woj. śląskiego ds. Emerytów i Rencistów Policyjnych ustawy represyjnej z 16.12.2016 r. powitała zaproszonych gości:

 

 • MARKA BALTA – posła do PE z Lewicy

 • JANUSZA ZEMKE - byłego posła do PE z Lewicy

 • ANDRZEJA ROZENKA – posła na Sejm RP z Lewicy

 • ANTONIEGO DUDĘ - Prezesa ZG SEiRP

 • ZDZISŁAWA CZARNECKIEGO – Przewodniczącego FSSM RP

 • HENRYKA BUDZYŃSKIEGO – Wiceprzewodniczącego FSSM RP

 • BOGUSŁAWĘ ŁUKASIEWICZ – Sekretarz FSSM RP

 • EWĘ GRZEGORCZYK – Skarbnika FSSM RP

 • ANDRZEJA PABIANKA – Członka Zespołu Prawnego FSSM RP

 • JANA PYRCAKA – Prezesa ZEiR SW

 • TADEUSZA FRYDRYCHA – Prezesa ZEiR SG

 • TATIANĘ AKSAMIT - Wiceprezes ZBFSOP

 • ALICJĘ GOŁASZEWSKĄ- Członka Zarządu ZBFSOP i FSSM RP

 

ZOW SEiRP w Katowicach reprezentowali:

 • RYSZARD MĘDRZYK- Prezes

 • RYSZARD PURZYŃSKI – I Wiceprezes

 • HENRYK MIKOSZ -Wiceprezes

 

oraz członków SEiRP ,SG,SW i Wojska woj. śląskiego,opolskiego,małopolskiego i święto-

krzyskiego.

W 2,5 godzinnym spotkaniu brało udział ok.280 osób.

Po obejrzeniu wstrząsającego filmu pt.”Listy śmierci” reż. Andrzeja Dziedzica uczestnicy spot-

kania uczcili 1 minutą ciszy pamięć zmarłych 59 zmarłych koleżanek i kolegów objętych ustawą

represyjną z 16grudnia 2016 r.

Następnie zabrał głos były europoseł- Janusz Zemke, który w swoim wystąpieniu podsumował swoje 30 lat pracy:20 lat w Sejmie i 10 lat w Parlamencie Europejskim na rzecz służb mundurowych. Zaznaczył,że był jednym z twórców ustaw: w 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i w 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym Policji. Europoseł Janusz Zemke jednoznacznie podkreślił,że ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. jest to ogromny wstyd dla Polski,trzeba do końca walczyć o prawa nabyte,które zostały odebrane niezgodnie z Konstytucją RP i Traktatem Unii Europejskiej.

Dziękując europosłowi-Januszowi Zemke za 30 letnią pracę na rzecz emerytów mundurowych, Wiceprezes ZOW SEiRP w Katowicach- Ewa Macek odczytała List Gratulacyjny,a następnie

posłowi go wręczyła. Ponadto Prezes ZOW SEiRP w Katowicach-Ryszard Mędrzyk w asyście Prezesa ZG SEiRP- Antoniego Dudy wręczył europosłowi Januszowi Zemke- pamiątkowy grawer na szkle. Z rąk Wiceprezes ZBFSOP - Tatiany Aksamit w asyście Członka Zarządu-Alicji Gołaszewskiej europoseł Janusz Zemke otrzymał medal 20 lecia powstania ZBF SOP.

Wzruszony pan europoseł Janusz Zemke serdecznie podziękował za pamiątkowe dowody pamięci,otrzymując ogromne brawa na stojąco.

Kolejnym punktem spotkania było uroczyste odznaczenie za dotychczasową współpracę, wsparcie i zaangażowanie na rzecz emerytów i rencistów policyjnych „Honorową Odznaką Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach”europosła -Marka Balta i posła na Sejm RP-

Andrzeja Rozenka z rąk Prezesa ZOW SEiRP w Katowicach-Ryszarda Mędrzyka w asyście Prezesa ZG SEiRP – Antoniego Dudy. Odznaczeni podziękowali za wyróżnienia.

Eurodeputowany Marek Balt podziękował europosłowi – Januszowi Zemke za zaangażowanie i dotychczasową działalność na rzecz emerytów mundurowych. Nawiązując do tragicznego w skutkach filmu „Listy śmierci” poinformował zebranych,że rozpowszechni go wśród europosłów PE i stwierdził,że partia rządząca powinna ponieść karę za uchwalenie tak represyjnej ustawy,w wyniku której 59 osób zmarło. W swoich planach zaznaczył,że powiadomi europosłów w PE w Brukseli i będzie chciał zorganizować wysłuchanie z udziałem represjonowanych mundurowych.

Ponowi także List do Komisarzy Komisji Europejskiej,którzy są odpowiedzialni za praworządność i zaznaczy,aby nie zapraszać przywódców partii rządzącej,którzy nie przestrzegają Konstytucji RP i prawa unijnego.

Z kolei poseł na Sejm-Andrzej Rozenek również podziękował europosłowi-Januszowi Zemke

za 30 letnią pracę na rzecz służb mundurowych,zarówno w Sejmie jak i PE i także autorowi filmu

pt.”Listy śmierci”- Andrzejowi Dziedzicowi. Nawiązał do obchodów 16 grudnia 2019 r. 3 rocznicy uchwalenia tej represyjnej ustawy,do wysłuchania osób objętych ustawą represyjną w Senacie RP i pikiety przed Sejmem RP. Poinformował zebranych o złożeniu projektu poselskiego Lewicy w Sejmie RP dot. zmiany ustawy represyjnej z 16.12.2016 r..Zaznaczył,że w projekcie nie ma rozgraniczenia pracy emerytów mundurowych przed 1990 r. i po 1990 r..Nie ma odpowiedzialności zbiorowej i odbioru praw nabytych. Wiadomo,że partia rządząca ma większość i odrzuci wym. projekt,wówczas będzie ponownie złożony w Senacie RP. Zapewnił,że będzie wspierał represjonowanych,aż odzyskają swoje prawa nabyte,godność i honor. Nawiązał również do wyborów prezydenckich i zaznaczył,że trzeba zrobić wszystko,aby nie dopuścić do tego,żeby ponownie został wybrany obecny Prezydent RP, bo to doprowadzi do „polexitu”,czyli wyjścia z Unii Europejskiej.

Prezes ZG SEiRP -Antoni Duda nawiązał także do tego,że niektórym emerytom służb mundurowych dwukrotnie obniżono świadczenia ( ustawa z 2009 r.), są oni podwójnie karani zbiorowo.

Należy informować na bieżąco PE,UE o represjach wobec emerytów,rencistów służb mundurowych i ich rodzin. Również apelował do jedności i wspólnych działań.

Przedstawiciele służb mundurowych,tj:SW,SG i Wojska,a także osoby zabierające głos w dyskusji jednomyślnie stwierdzili, iż nie może być odpowiedzialności zbiorowej, ustawa jest represyjna, niezgodna z Konstytucją RP,odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte.

Jednoznacznie stwierdzili,iż powinna być większa integracja wśród emerytów mundurowych,a także większa aktywność w działaniu na rzecz odzyskania praw nabytych.

Nie należy zapominać,że w Sejmie jest projekt nr 1105 dot. obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych żołnierzy i ich rodzin.

Jednym z optymistycznych dyskutantów okazał się mec. Andrzej Bigaj, który poruszył wątek odwołań od decyzji ZER MSWiA i zaznaczył,że wszystkie sprawy rozpatrywane w I Instancji SO są pozytywne,jedynie długo trzeba będzie czekać na prawomocne wyroki i odzyskanie zabranych świadczeń .niezgodnie z Konstytucją RP i prawem unijnym.

Przedstawiciele SG poinformowali o zorganizowaniu dużej manifestacji pod koniec kwietnia br. na rynku w Cieszynie i przemarszu,a także pikiecie na moście granicznym z Czechami. Zezwolenie władz miasta już uzyskali i zapraszają do współpracy emerytów z : Policji,SW,Wojska, europosłów, posłów na Sejm RP,FSSM RP,czeskich i słowackich emerytów z SG. Wystosowane będą apele do PE i UE. Zaznaczyli,że koniecznie musi nastąpić naprawa państwa polskiego,trzeba wygrać wojnę z partią rządzącą PIS,nie można dalej tolerować jej kłamstw,matactwa ,a członkowie jej powinni być rozliczeni i ukarani. Prawa nabyte należy emerytowanym mundurowym przywrócić.

Przedstawicielka ZBFSOP – Tatiana Aksamit nawiązała do protestów,jakie wsółorganizują z FSSM RP od listopada ub.r. pod Sądem Okręgowym Wydz. XIII w Warszawie,w celu rozpoczęcia rozpatrywania zawieszonych naszych spraw. Protesty są dalej organizowane w każdy czwartek tygodnia. Zaapelowała o większą aktywność ze strony represjonowanych mundurowych.

Płk Wojska Polskiego-Adam Mazguła, który utożsamia się z esbekami, zaapelował,żeby represjonowani walczyli o swoją godność i honor, ”podnosili głowy do góry,gdyż nie mają się czego wstydzić”. Zaznaczył,że wspólnie osiągniemy Zwycięstwo. Władza nie jest wieczna,warto przestrzegać Konstytucję RP i prawo unijne. Warto być przyzwoitym.

Z kolei Przewodniczący FSSM RP- Zdzisław Czarnecki podkreślił,że nasza ustawa represyjna jest w PE bardzo ważna,skorelowana z innymi działaniami grup społecznych. Mamy wsparcie innych grup społecznych,w tym: KOD i Obywateli RP. Zaznaczył, że decyzje emerytalno-rentowe wydane zostały przez obecne państwo polskie i one bardzo skrzywdziły ok.50 tys. osób ze środowiska służb mundurowych. Zaapelował, aby nasze środowisko uczestniczyło we wszystkich protestach innych grup społecznych,w ten oto sposób uzyskamy u nich wielki szacunek.

Istotny był też głos przedstawiciela Regionalnego Zarządu KOD w Katowicach- Włodzimierza Gidzieli, który stwierdził,że tylko wspólnie z innymi grupami społecznymi jesteśmy w stanie pokonać partię rządzącą,należy wzajemnie współpracować. Zaznaczył,że żadna grupa społeczna nie może czuć się bezpiecznie,po uchwaleniu przez PIS ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. wobec służb mundurowych i ustawy „kagańcowej” wobec sędziów. Podkreślił,że nie wolno nam być obojętnym na zło wokół nas.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach-Ryszard Mędrzyk podziękował posłom,FSSM RP za dotychczasową współpracę,zebranym za tak liczne przybycie i wzajemne wspieranie się grup społecznych w celu obrony praworządności.

Na zakończenie Koordynator woj. śląskiego ds. emerytów i rencistów policyjnych ustawy represyjnej z 2016 r.- Ewa Macek podziękowała europosłowi- Markowi Baltowi, byłemu europosłowi- Januszowi Zemke i posłowi na Sejm RP- Andrzejowi Rozenkowi, gościom ,FSSM RP,SEiRP za dotychczasową współpracę i aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Zaapelowała do emerytów,rencistów środowiska wszystkich służb mundurowych i ich rodzin o jedność w wspólnym działaniu, przywróceniu nam praw nabytych, godności i honoru,a także praworządności w kraju. Zaapelowała o wsparcie i współpracę z innymi pokrzywdzonymi grupami społecznymi, m.in. środowiska sędziowskiego. Zaznaczyła,że są już pierwsze pozytywne wyroki dla pokrzywdzonych ustawą represyjną w I Instancji w Sądach Okręgowych, m.in. w Katowicach. Sędziowie rozpatrują zgodnie z Konstytucją RP i prawem unijnym. J esteśmy za silną Polską w Unii Europejskiej.

Zaznaczyła,że Katowice dzisiaj przejdą do historii,ponieważ właśnie tutaj, nastąpiło uroczyste przekazanie reprezentacji służb mundurowych w Parlamencie Europejskim z rąk europosła z Lewicy- Janusza Zemke eurodeputowanemu z Lewicy – Markowi Baltowi. Z kolei w kraju na wsparcie i duże zaangażowanie możemy liczyć na posła na Sejm RP- Andrzeja Rozenka.

Zapraszam do obejrzenia ciekawej transmisji z wym. spotkania: video-kod na Facebooku i na youtube (link : https://www.youtube.com/watch?v=AnLf57g01ZA).

 

Koordynator woj. śląskiego

ds. Emerytów i Rencistów Policyjnych

Ustawy Represyjnej z 16.12.2016 r.

 

EWA MACEK

 

Pełna relacja ze spotkania do obejrzenia: Spotkanie Katowice 20.01.2020