Interpelacja nr 26251 w sprawie przedłużających się postępowań administracyjnych dot odwołań funkcjonariuszy

 

Interpelacja nr 26251

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie przedłużających się postępowań administracyjnych dotyczących odwołań funkcjonariuszy od decyzji obniżających świadczenia emerytalne

Zgłaszający: Sławomir Nitras

Data wpływu: 17-09-2018

Szczecin, dnia 13 września 2018 r.

Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a (przepisy dotyczące ustalenia na nowo: emerytury, renty inwalidzkiej, renty rodzinnej), ze względu na: krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b (służbę w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w określonych w ustawie cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach). Decyzja Ministra wyłączająca stosowanie przepisów obniżających świadczenie może być wydana zarówno wobec samego funkcjonariusza jak też wobec członków rodzin pobierających renty rodzinne.

Według szacunków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z art. 8a zdecydowało się skorzystać około osiem tysięcy osób. Problem w tym, że tylko kilka z nich otrzymało negatywne decyzje w tej sprawie. Pozostali do dzisiaj nie otrzymali odpowiedzi, mimo tego, że takie wnioski składali już w styczniu 2017 roku. Wielu z funkcjonariuszy czeka na ostateczną decyzję w tej sprawie już 17 miesięcy.

Po raz kolejny MSWiA przedłuża terminy zakończenia postępowań nie podając również żadnych istotnych powodów ich przedłużania, a przecież wszystkie konieczne dowody zostały przedłożone przy składaniu wniosków. Tym samym Minister łamie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Warszawski Sąd Administracyjny już w kilku przypadkach uznał, że brak odpowiedzi MSWiA na wniosek emerytowanego funkcjonariusza, któremu na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej zmniejszono emeryturę, jest "rażącym naruszeniem prawa".

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Ilu emerytów służb mundurowych oraz wdów i dzieci po funkcjonariuszach wystąpiło do MSWiA z wnioskiem o zastosowanie wobec nich art. 8a ww. ustawy?

  2. Kiedy wpłynęły do MSWiA pierwsze wnioski o zastosowanie ww. artykułu przedmiotowej ustawy od emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz od wdów i dzieci po funkcjonariuszach?

  3. Dlaczego te postępowania administracyjne są prowadzone przez okres ponad 17 miesięcy z rażącym naruszeniem terminów administracyjnych?

  4. Ile z tych wniosków zostało już rozpatrzonych – negatywnie i pozytywnie?

  5. Ile spraw z art. 8a ww. ustawy zostało rozpatrzonych przez MSWiA z „urzędu”, czyli bez wniosku od osoby zainteresowanej?

  6. Czy prawdą jest, że MSWiA obniżyło drastycznie emerytury tym, którzy posiadają wyroki sądowe zaświadczające o ich współpracy z opozycją, potwierdzone przez IPN?

Z poważaniem

 

Odpowiedź na interpelację nr 26251

w sprawie przedłużających się postępowań administracyjnych dotyczących odwołań funkcjonariuszy od decyzji obniżających świadczenia emerytalne

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa, 23-10-2018

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 26251 Posła na Sejm RP Pana Sławomira Nitrasa w sprawie przedłużających się postępowań administracyjnych dotyczących odwołań funkcjonariuszy od decyzji obniżających świadczenia emerytalne przedstawiam, co następuje.

Rozpatrzenie sprawy wszczętej wnioskiem złożonym na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wymaga zebrania wyczerpującego materiału. Powyższe wiąże się z wystąpieniem do odpowiednich instytucji, tj. do: Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - m.in. o urzędowe potwierdzenie informacji, że wnioskodawca posiada ustalone prawo do emerytury (renty, renty rodzinnej) i otrzymuje to świadczenie, a także o wskazanie, jakie okresy pracy i służby oraz w jakich formacjach stanowią podstawę świadczenia; Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - o przekazanie informacji na temat przebiegu służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy, a także informacji pozwalających na ocenę ustawowego wymogu dotyczącego rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 roku, w szczególności z narażeniem zdrowia i życia; jak również do właściwej formacji (np. Policji) - o weryfikację okresów służby osoby pod kątem ww. ustawowego wymogu.

Decyzja w postępowaniu prowadzonym w trybie ww. artykułu może być wydana dopiero wówczas, gdy zgromadzony materiał i okoliczności sprawy (np. data zapoznania się przez stronę z materiałem, zgłoszenie przez stronę ewentualnych nowych dowodów i argumentów, itp.) umożliwiają analizę jej stanu faktycznego oraz pozwalają na podjęcie stosownego rozstrzygnięcia.

Od stycznia 2017 roku zostało złożonych 4609 wniosków w oparciu o art. 8a ustawy.

Ponadto należy wskazać, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. poz. 2270), zwanej dalej ustawą dezubekizacyjną, organy emerytalne - nie zaś Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - zostały zobowiązane do ponownego ustalenia wysokości emerytur i rent funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy dezubekizacyjnej od decyzji ustalającej prawo do świadczeń, o których mowa w art. 15c, art. 22a lub art. 24a ustawy, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do właściwego sądu, według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w związku z rozpoznawaniem odwołań od decyzji organu emerytalnego ponownie ustalających wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, pytanie prawne o zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiejniektórych przepisów ustawy.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu