Interpelacja nr 27515 w sprawie następstw ustawy represyjnej

 

Interpelacja nr 27515

do ministra - członka Rady Ministrów, koordynatora służb specjalnych

w sprawie wysoce niepokojących następstw przyjęcia przez Sejm RP tzw. drugiej ustawy dezubekizacyjnej dla funkcjonowania służb specjalnych RP

Zgłaszający: Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Tomasz Siemoniak, Izabela Katarzyna Mrzygłocka

Data wpływu: 30-10-2018

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tzw. ustawy dezubekizacyjnej), wobec pozytywnie zweryfikowanych funkcjonariuszy pełniących następnie służbę po 30 lipca 1990 roku w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do następujących problemów, które naszym zdaniem wymagają wyjaśnienia:

1. Jaką liczbę funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu zmuszono do opuszczenia tych służb i przejścia na emerytury w latach 2015-2018?

2. W jaki sposób na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa polskiego oddziaływała sytuacja będąca bezpośrednim następstwem przyjętej drugiej ustawy "dezubekizacyjnej", a także jakie zagrożenie stworzyła likwidacja na terenie Polski delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

3. Jaki wpływ ma ta polityka na bezpieczeństwo państwa polskiego w zakresie międzynarodowej wymiany bilateralnej (służba-służba) i multilateralnej?

4. Czy dotychczasowi sojusznicy prowadzą nadal wymianę informacyjną z Agencją Wywiadu i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i czy realizowane są wspólne operacje, szczególnie w kontekście ujawnienia przez IPN danych personalnych oficerów UOP, AW, ABW?

5. Jaki wpływ na funkcjonariuszy pełniących aktualnie służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu ma nieprzestrzeganie przez rząd fundamentalnej w całym świecie zasady bezwzględnej lojalności oficera wobec państwa i państwa wobec oficera?

Z poważaniem

 

Odpowiedź na interpelację nr 27515

w sprawie wysoce niepokojących następstw przyjęcia przez Sejm RP tzw. drugiej ustawy dezubekizacyjnej dla funkcjonowania służb specjalnych RP

Odpowiadający: minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński

Warszawa, 21-11-2018

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 27515 Posłów na Sejm RP: Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Tomasza Siemoniaka i Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej informuję, że:

Ad 1. W latach 2015-2018 r. żadnego funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ani Agencji Wywiadu nie „zmuszono do opuszczenia tych służb i przejścia na emerytury”.

Ad 2. Kwestia ustawy, którą przywołują Państwo Posłowie w pytaniu, nie miała wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Państwa Polskiego. Zmiana struktury ABW miała z kolej na celu podniesienie efektywności działań Agencji. Miała więc pozytywny wpływ na realizowanie zadań przez ABW.

Ad 3. Wymiana informacji między polskimi służbami a służbami partnerskimi jest prowadzona w sposób ciągły. Sprawa, o której Państwo Posłowie piszą, nie wpływa na poziom współpracy międzynarodowej polskich służb.

Ad 4. Instytucją właściwą do odpowiedzi na pytania dotyczące działań IPN, w szczególności związanych z realizowaniem obowiązków ustawowych, jest Instytut Pamięci Narodowej. Do kwestii współpracy polskich służb ze służbami sojuszniczymi Minister Koordynator odniósł się w pkt 3.

Ad 5. Odnosząc się do zapytania Państwa Posłów apeluję, by ważnego narzędzia kontroli parlamentu nad rządem, jakim jest interpelacja, nie wykorzystywali Państwo do szerzenia insynuacji pod adresem rządu. Zawarta w Państwa pytaniu teza nie ma żadnego poparcia w faktach.

Z poważaniem

Mariusz Kamiński
Minister – Członek Rady Ministrów
Koordynator Służb Specjalnych