Regulacje prawne

Podstrona w przygotowaniu........

1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Tekst Konstytucji .

2. USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,      Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin Tekst ustawy .