POSIEDZENIE ZARZADU KOŁA 28.05.2021

Informacja

o posiedzeniu Zarządu Koła Nr 12 SEiRP w Katowicach

w dniu 28 maja 2021 r.

 

W dniu 28. 05. 2021 r. w pomieszczeniu siedziby Koła w Katowicach przy ul. Lompy 19, odbyło się w godz. 10.00-12.30, z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa epidemicznego (maseczki, dezynfekcja dłoni, odległości wzajemne), posiedzenie Zarządu Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach. W posiedzeniu wzięli udział: prezesi i członkowie Zarządu (osiem osób), członkowie Komisji Rewizyjnej Koła (cztery osoby) a także zaproszeni: członkowie Koła pełniący funkcje przewodniczących w strukturze Koła (dwie osoby) oraz Gość Honorowy - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach - Ryszard MĘDRZYK; łącznie piętnaście osób.

 

Posiedzenie otworzył, zebranych serdecznie powitał i obrady prowadził Prezes Zarządu Koła – Ryszard PURZYŃSKI. Wyrażając zadowolenie z licznej obecności uczestników zebrania, świadczącej o ich dobrym zdrowiu i korzystnym samopoczuciu. Prezes oświadczył, że w posiedzeniu bierze udział wystarczającą ilość członków Zarządu Koła dla podejmowania stosownych uchwał Zarządu Koła. Jednocześnie poprosił zebranych o stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemicznego i nie przedłużanie posiedzenia ponad czas niezbędny do zrealizowania programu zebrania. Następnie zaproponował Porządek posiedzenia, który zebrani zaakceptowali bez uwag.

 

Z kolei Wiceprezes Zarządu, Ewa MACEK, nawiązała do sytuacji epidemicznej w kraju która sparaliżowała działalność stowarzyszeń, w tym także naszego Stowarzyszenia. Z satysfakcją stwierdziła, że działalności statutowa w Zarządzie Koła mimo to całkowicie nie zamarła. Kontaktowano się z członkami Koła najbardziej narażonymi na konsekwencje epidemiczne, samotnymi, schorowanymi, wiekowymi. Przyznano socjalne paczki żywnościowe, prowadzono akcję zapomogowo-socjalną w Komisji Socjalnej KWP, wspomagano niezbędną pomocą prawną wobec toczących się postępowań sądowych w sprawach działań represyjnych władz a także świadczeniami z koleżeńskiego funduszu solidarnościowego.

 

Do tych słów odniósł się Gość Honorowy Zebrania, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, Ryszard MĘDRZYK, który poinformował o trudnej sytuacji w wielu innych Kołach Stowarzyszenia w naszym województwie, w których działalności niemal ustała, a kłopoty mają Koła nawet z opłatą rocznych składek członkowskich. Prezes ZOW wspomniał o bezowocnej korespondencji z Zarządem Głównym SEiRP w sprawie utrzymania zdolności funkcjonowania Stowarzyszenia w sytuacji obostrzeń pandemicznych w kraju.

 

Następnie wiceprezes Koła, Ewa MACEK poinformowała, że stan epidemiczny w naszym kraju, spowodowany wirusem Covid-19 i uchwalona Ustawa Sejmu RP z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kraju oraz wytyczne Ministra Zdrowia, spowodowały konieczność przyjęcia dokumentów sprawozdawczych z działania Zarządu Koła w roku 2020, analogicznie jak to zostało uczynione przy sprawozdawczości z działania za rok 2019, czyli na posiedzeniu Zarządu Koła w znacznie poszerzonym składzie o obecność członków Komisji Rewizyjnej Koła oraz przewodniczących zespołów problemowych funkcjonujących w strukturze Koła.

W tej sprawie podjęto uchwałę o takim działaniu Zarządu Koła, przy pełnej akceptacji zgromadzonych członków Zarządu oraz pozostałych zebranych.

 

Część sprawozdawczą Zebrania rozpoczął Prezes Zarządu Ryszard PURZYŃSKI przedstawiając Sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu w roku 2020. Dla skrócenia czynności sprawozdawczych Sprawozdanie w formie pisemnej otrzymali uczestnicy Zebrania mogąc zapoznać się z jego treścią oraz załącznikami przed rozpoczęciem posiedzenia. Zatem po uzgodnieniu, że do treści Sprawozdania nie ma uwag, pytań i zastrzeżeń, członkowie Zarządu przyjęli Sprawozdanie uchwałą jedno-głośnie.

 

Następnie działalność finansową Koła w roku 2020 omówiła Wiceprezes Zarządu, Ewa MACEK określając stan finansowy Koła na początku roku 2020 oraz na jego końcu, wielkość subwencji zewnętrznych oraz wkładu własnego uczestników imprez organizowanych przez Koła, nielicznych z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju. Omówiła też konsekwencje finansowe Kola związane z odwołaniem głównej imprezy integracyjnej Koła, czyli pleneru plastycznego w Ustroniu-Jaszowcu. Poinformowała również o dobrej sytuacji finansowej Koła w bieżącym roku podkreślając fakt, że składka członkowska Koła do ZOW SEiRP w Katowicach na rok 2021 opłacona została już w całości.

Stan finansowy Koła przyjęty został uchwałą.

 

Z kolei omówienie protokołu z kontroli dokumentacji finansowej i statutowej Koła przedstawiła wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Koła Anna KRASUCKA. Kontrola nie wykazała uchybień i nieścisłości w dokumentach z działalności Koła podkreślając dokładność i sumienność w dokumentowaniu. W konsekwencji Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie Zarządowi Koła absolutorium za rok 2020. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej uchwałą.

 

Z kolei omówienie protokołu z kontroli dokumentacji finansowej i statutowej Koła przedstawiła wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Koła Anna KRASUCKA. Kontrola nie wykazała uchybień i nieścisłości w dokumentach z działalności Koła podkreślając dokładność i sumienność w dokumentowaniu. W konsekwencji Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie Zarządowi Koła absolutorium za rok 2020. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej uchwałą.

 

Zgodnie z porządkiem zebrania informację o działaniu wojewódzkiego koordynatora ds. ustawy represyjnej w roku 2020 przedstawiła Wiceprezes Ewa MACEK. Podkreśliła z uznaniem rolę Krzysztofa BUCHACZA i Roberta PIĘTKI w działaniach na rzecz pokrzywdzonych ustawą represyjną członków Koła Nr 12 SEiRP w Katowicach.

 

Następnie wiceprezes Józef GRYGIEL przedstawił zgromadzonym Plan Pracy Koła na rok 2021, wskazując na perturbacje w realizacji tego planu wynikające z pandemii wirusowej oraz istniejących stąd obostrzeń ustawowych. Zapewnił, że Zarząd dołoży sta-rań, aby zaplanowane przedsięwzięcia mogły być realizowane w miarę postępujących złagodzeń obostrzeń wywołanych pandemią wirusa Covid-19, w tym także niektórych zaległych z roku 2020. Plan pracy Koła na rok 2021 został przyjęty uchwałą jednomyślnie

 

Wystąpienie to wsparła Mirosława KRZYSZTOFIK, po. księgowej Koła, prezentując preliminarz finansowy na rok 2021. Podkreśliła, że brak realizacji niektórych planowanych przedsięwzięć może korzystnie wpłynąć na stan finansów Koła; uchwałę o preliminarzu finansowym Koła przyjęto jednomyślnie .

 

Z kolei wiceprezes Zarządu Koła, Ewa MACEK, jako coroczny Komisarz Organizacyjny Pleneru Plastycznego, organizowanego przez Koło nr 12 SEiRP w Katowicach, oświadczyła, że jest gotowa podjąć się organizacji tej imprezy w roku 2021 o ile Zarząd podejmie taką uchwałę i będzie solidarnie wspierał ją w działaniach organizacyjnych. Jest bowiem atmosfera sprzyjająca zorganizowaniu takiego - piątego już - Pleneru w terminie 28.08.-05-09. 2021 r. w OW „Globus” w Ustroniu – Jaszowcu, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowice dra Marcina KRUPY i finansowym wsparciu Urzędu Miasta Katowice. Uczestnicy spotkania zadeklarowali oczekiwane wsparcie i jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie realizacji Piątego Pleneru Plastycznego organizowanego przez nasze Koło, powołując Ewę MACEK na Komisarza Organizacyjnego Pleneru.

 

W następnym punkcie obrad Zarząd Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach postanowił podziękować Pani Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Silesia Tak Art w Tychach - Małgorzacie SZALI, a także jego Twórcom i Sympatykom, za 5 letnią współpracę dot. organizowania i promocji życia kulturalnego, w postaci wspólnych plenerów, wernisaży i wystaw, integrując w ten sposób środowisko Twórców z Seniorami Koła. Zarząd Koła podjął jednogłośnie uchwałę aby do listu z podziękowaniami dołączyć pamiątkowy prezent dla Zarządu Stowarzyszenia „Silesia Tak Art.” w Tychach za kwotę: do 300,00 zł.

 

W końcowej fazie obrad Zarząd Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach powołał uchwałą komisję ds. przygotowania obchodów 30-lecia powstania Koła, które zaplanowano na wrzesień 2022 r. Komisja składać się będzie z całego składu członkowskiego Zarządu Koła, któremu przewodniczyć będzie Prezes Zarządu Koła, Ryszard PURZYŃSKI.

 

 

Informacja poza trybem: zarysowała się realna szansa na pozyskanie osoby na funkcję Skarbnika Koła, po przeszło półtora rocznym okresie poszukiwań. Bez szczegółów – by nie zapeszyć.

 

 

Opracował:

Sekretarz Zarządu Koła

Prezes Zarządu

                                                                                                                                               Koła Miejskiego nr 12 SEiRP

w Katowicach

 

Ryszard PURZYŃSKI