PILNY KOMUNIKAT - DODATEK OSŁONOWY

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Ustaw z 2022 roku poz. 1 została opublikowana ustawa o dodatku osłonowym oraz w poz. 2 rozporządzenie określające wzór wniosku
o jego wypłatę.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym Dz. U z 2022 r.
poz. 2 -
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/T/D20220001L.pdf
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w
sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego – Dz. U z 2022 r.
poz. 2 -
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D20220002.pdf .
Ustawa weszła w życie 4 stycznia 2022 roku.
Wniosek będzie można złożyć w najbliższej gminie.
Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1
stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).
Uwaga! W art. 12 cyt. ustawy znajdujemy również ważny zapis:  W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291,z późn. zm.8), zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.9)), dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1), oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1700 zł miesięcznie.”
Więcej informacji w załącznikach.
Z poważaniem!
Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

Załączniki możliwe do pobrania ze stronu ZW SEiRP w Katowicach:   Załączniki do Dodatku Osłonowego (Wzór podania)

https://www.prawo.pl/prawo/ogrzewanie-mieszkan-rzad-obniza-vat-poszerza-pakiet,512045.html

Ustawa o inflacyjnym dodatku osłonowym już obowiązuje
Krzysztof Sobczak
Data dodania: 04.01.2022

Od wtorku obowiązuje opublikowana w poniedziałek w Dzienniku Ustaw ustawa o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Na dodatek mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.

Prezydent Andrzej Duda 27 grudnia ubr. podpisał uchwaloną przez Sejm 17 grudnia 2022 r. ustawę o dodatku osłonowym, który jest częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej. Przewiduje ona dodatek w wysokości od 500 zł do 1437,50 zł, w zależności od wielkości i dochodów gospodarstwa domowego dla wykorzystujących węgiel jako źródło ogrzewania. Dla pozostałych będzie to od 400 do 1150 zł. Sejm 17 grudnia br. przyjął część poprawek Senatu do ustawy, m.in. mającą usprawnić procedurę wypłaty dodatków, ale nie zgodził się na podniesienie z 4,7 mld zł do 9,4 mld zł budżetu na dodatki osłonowe.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. - Podpisałam rozporządzenie, które określa wzór wniosku o dodatek osłonowy - poinformowała w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Podkreśliła, że ponad 50 proc. gospodarstw domowych będzie mogło złożyć wnioski i otrzymać wsparcie. Od piątku wniosek będzie można złożyć w najbliższej gminie. - Od wtorku 4 stycznia 2022 r. będzie czynna specjalna infolinia dotycząca dodatku osłonowego - poinformował w poniedziałek na Twitterze resort klimatu i środowiska powołując się na szefową tego resortu Annę Moskwę.

Część szerszego pakietu antyinflacyjnego

- Przystąpiliśmy do realizacji założeń dotyczącej tarczy antyinflacyjnej. Ma ona chronić polskie rodziny i polskie budżety domowe przed wzrostem cen. Rada Ministrów przyjęła pewne rozwiązania, które muszą zostać przyjęte ustawowo, a te rozwiązania, które można wdrożyć rozporządzeniami, są również już procedowane – powiedział premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając pakiet działań osłonowych związanych z inflacją. Według premiera, wprowadzany pakiet inflacyjny nie tylko wspiera budżety domowe, ale też obniży presję inflacyjną o 1-1,5 proc..
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, odpowiadając podczas debaty w Sejmie na pytania posłów na temat projektu ustawy przypomniała, że stanowi on element pakietu antyinflacyjnego, który obejmuje także obniżkę VAT na gaz i energię elektryczną i ciepło systemowe, akcyzę na energię elektryczną i paliwa, a także redukcję opłaty emisyjnej i podatku od sprzedaży detalicznej. Dodała, że wartość całego pakietu to 10 mld zł.


Według ustawy na dodatek osłonowy mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób. Według pierwotnego rządowego projektu świadczenie miało generalnie wynosić 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodarstwa, które liczą od 2 do 3 osób, 850 zł dla gospodarstwa, w którym jest 4 lub 5 osób, a także 1 150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej 6 osób.

Czytaj: Komu przysługuje dodatek osłonowy>>

PiS proponuje wyższe dodatki

Jednak podczas prac w komisji w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość poprawkę złożył poseł Krzysztof Tchórzewski. - Mimo że została przeprowadzona dosyć wnikliwa analiza tej ustawy, to zauważyliśmy jeszcze konieczność wniesienia znaczącego uzupełnienia. Zgłaszam dodatkową poprawkę do projektu ustawy, żeby dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym, wykorzystujących węgiel do ogrzewania był w powiększonej wielkości do 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 750 zł dla gospodarstwa domowego składające się z dwóch-trzech osób, 1062,50 zł dla gospodarstwa składającego się z czterech-pięciu osób i 1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej sześciu osób.

Dla pozostałych gospodarstw, nieogrzewających węglem, świadczenie ma wynosić 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodarstwa, które liczą od dwóch-trzech osób, 850 zł dla gospodarstwa składającego się z czterech-pięciu osób, a 1150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej sześć osób.


W rządowym projekcie założono, że maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dodatki osłonowe w 2022 r. ma wynieść 4,1 mld zł. Po uwzględnieniu poprawki łączne wydatki na ten cel w przyszłym roku mają wzrosnąć do 4 mld 700 mln zł. Jak mówił poseł Tchórzewski, zmiana ma na celu ochronę gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym ze względu na wzrost cen węgla.

Ustawa przewiduje, że jeśli dochody w gospodarstwie domowym przekroczą nieznacznie wyznaczony limit, świadczenie będzie wypłacane w wysokości równej różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Dodatek ma być wypłacany w dwóch ratach – pierwsza do 31 marca a druga do 2 grudnia 2022 r.


Także obniżka VAT i akcyzy na energię

Ustawa to element działań mających ograniczać skutki rosnącej inflacji, której tempo zbliża się już do 8 procent. Wrowadzone będzie też obniżka podatku VAT na gaz ziemny do 8 proc. z 23 proc., a od stycznia obniży także VAT od energii elektrycznej. Poza tym wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE, a od 1 styczna 2022 r. do 31 maja 2022 r., na pięć miesięcy, paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Czytaj także: Sejm uchwalił ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd>>

- Jeśli w II kwartale przyszłego roku inflacja nie będzie pokazywała istotnych tendencji malejących, to będziemy działać dalej, będziemy wspierać polskich obywateli - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawo/ogrzewanie-mieszkan-rzad-obniza-vat-poszerza-pakiet,512045.html

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D20220002.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1) z dnia 3 stycznia 2022 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

 


Na podstawie art. 2 ust. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) zarządza się, co następuje:


§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa

 

 

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Dodatek osłonowy

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek

do 31 stycznia

lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

 

 

 

https://www.prawo.pl/samorzad/dodatek-oslonowy-dla-gospodarstw-domowych,512499.html

Komu przysługuje dodatek osłonowy - ministerstwo wyjaśnia wątpliwości
Robert Horbaczewski
Data dodania: 13.01.2022


Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/samorzad/dodatek-oslonowy-dla-gospodarstw-domowych,512499.html

Według obowiązującej od 4 stycznia br. ustawy, wsparcie obejmie blisko 6,8 mln gospodarstw domowych, prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel rząd przeznaczył 4,7 mld zł. Dodatek osłonowy to kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.


Wysokość dodatku uzależniona od dochodu

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:

w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. I tu - uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku osób, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r. (a także w okresie od 1 lutego do 31 lipca) dochód będzie liczony za 2020 rok. Osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2022 r. ich dochód będzie liczony za 2021 rok. Zasiłek rodzinny oraz pielęgnacyjny nie wliczają się do dochodu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że wszystkie dane niezbędne do ustalenia dochodu do rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego osoby upoważnione w danej gminie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do realizacji dodatku osłonowego, mają obowiązek pozyskać samodzielnie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem odpowiednich usług funkcjonujących w ramach CSIZS Emp@tia, udostępnionego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.


Prawo do dodatku przysługuje też gospodarstwom w konkubinacie

Prawo do dodatku osłonowego mają też osoby mieszające w wynajętych mieszkaniach, bo prawo do niego nie ma nic wspólnego z własnością czy wynajmowaniem mieszkania. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Ważne jest faktyczne miejsce zamieszkania, wobec czego jedna osoba nie można kilkukrotnie składać wniosku, podając różne adresy zamieszkania lub nieruchomości, które są jej własnością.

Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). W związku z powyższym gospodarstwo domowe mogą tworzyć także osoby w nieformalnych związkach.

Czytaj także: Dodatków osłonowych nie wypłacą na czas - będzie pilna nowelizacja ustawy

Wniosek składa się do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania

Wniosek (jego wzór określił minister klimatu i środowiska) składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. O tym, że wnioskodawca otrzymał zasiłek organ tylko poinformuje. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.
Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Tam, gdzie piec i koza - większy dodatek, ale nie zawsze

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Obowiązek weryfikacji spoczywa na urzędnikach gminnych. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.Dodatek osłonowy przysługuje za cały 2022 rok. Będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia 2022 roku. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100 procent dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. A jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpoznany.

Składając pierwszy wniosek, czyli do 31 stycznia należy ujawnić dochody rodziny z 2020 r. Składając wniosek po raz drugi należy ujawnić dochody z 2021 r.
Nie trzeba przedstawiać w gminie zaświadczeń o rocznych dochodach. Dotyczy to zarówno wniosku w wersji papierowej jak i elektronicznej. Informacje podawane we wniosku o dodatek osłonowy są oświadczeniem wnioskodawcy składanym pod rygorem świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zaproponowane dodatki osłonowe będą miały charakter świadczenia rodzinnego – nie będą objęte podatkiem dochodowym, ani nie będą podlegały egzekucji.


Śmierć i narodziny domownika po przyznaniu decyzji o dodatku

Wątpliwości budzi także to, czy po przyznaniu dodatku, który ma być wypłacany w dwóch ratach, ale jeszcze przed wypłatą drugiej raty śmierć lub narodziny domownika w gospodarstwie domowym wieloosobowym ma wpływ na wysokość dodatku i czy ten fakt trzeba zgłaszać do gminy? Ministerstwo klimatu wyjaśnia, że każdy wniosek będzie rozpatrywany zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. Jeśli w międzyczasie dojdzie do zmian składu gospodarstwa domowego nie wpłynie to na wysokość wypłaty kolejnej raty, czy też jednorazowej wypłaty. Ważne jest aby liczba osób w gospodarstwie domowym była zgodna ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku.


Większa ochrona odbiorcy wrażliwego

Ustawa o dodatku osłonowym wprowadza także zmiany w prawie energetycznym chroniącym tzw. odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej, czyli osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

wprowadza zakazu wstrzymania dostaw do odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, w przypadku, gdy posiada on zaległości w płatnościach za energię elektryczną w tzw. miesiącach zimowych,
możliwość zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej oraz odbiorcę wrażliwego paliw gazowych z wnioskiem odpowiednio do sprzedawcy energii elektrycznej albo sprzedawcy gazu o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi,
ochronę przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej dla osób objętych opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających wentylacji mechanicznej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

Autor: Robert Horbaczewski

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

z dnia 3 stycznia 2022 r. (poz. …)WZÓR WNIOSKU OSŁONOWEGOWNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGOSkrócona instrukcja wypełniania:

 1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.

 2. Pola wyboru należy zaznaczać V lub X .

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO1)…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..1) Dodatek osłonowy wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o przyznanie dodatku osłonowego.CZĘŚĆ I

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.

DANE WNIOSKODAWCY

 1. Imię (imiona)

………………………………………………………………………….………………………………………..

 1. Nazwisko

…………………………………………………………………………………….……………………………..

 1. Obywatelstwo

…………………………………………………………………………………….……………………………..

 1. Numer PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość2)

…………………………………………………………………………………………………………..

2) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA

 1. Gmina / dzielnica

…………………………………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy

 

 

-

 

 

 

 

 1. Miejscowość

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ulica

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nr domu 05. Nr mieszkania 06. Nr telefonu3) 07. Adres poczty elektronicznej3)

…………………………………………………………………………………………………………..

3) Dane nieobowiązkowe. W przypadku podania adresu e-mail, zostanie na niego przesłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA DODATKU OSŁONOWEGO4)

 1. Numer rachunku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Imię i nazwisko właściciela rachunku

…………………………………………………………………………………………………………..

4) Należy wypełnić w przypadku chęci otrzymania dodatku osłonowego w formie przelewu na rachunek bankowy. 1. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jest:jednoosobowe wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy:…….)Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) w związku z art. 411 ust. 10j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
i gospodarujące
(gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą5):

5) W przypadku gdy oświadczenie dotyczy większej liczby członków gospodarstwa domowego niż 6 osób, należy dodać formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 1. Imię (imiona)

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nazwisko

………………………………………………………………………………………………………….. 1. Numer PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

…………………………………………………………………………………………………………..

6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 1. Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Numer PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

…………………………………………………………………………………………………………..

6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 1. Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Numer PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

…………………………………………………………………………………………………………..

6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 1. Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Numer PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

…………………………………………………………………………………………………………..

6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 1. Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Numer PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

…………………………………………………………………………………………………………..

6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 1. Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………..………..……………………..

 1. Nazwisko

……………………………………………………………………………………..……..………………………..

 1. Numer PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

…………………………………………………………………………………………………………..

6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 

 1. Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe7)Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących źródeł:

 

kocioł na paliwo stałe,

 

kominek,

 

koza,

 

ogrzewacz powietrza,

 

trzon kuchenny,

 

piecokuchnia,

 

kuchnia węglowa,

 

piec kaflowy na paliwo stałe

zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.)8).7) Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze określone wyżej, jako główne źródło ogrzewania oraz pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

8) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) deklaracji o używanym źródle ciepła w budynkach.4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego w roku ……………9) opłacane były do10): 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

 

brak11)

 

 

innego podmiotu (Nazwa i adres podmiotu) ……………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

9) Należy wpisać rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody stanowić będę podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.
o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych:

a) w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,

b) w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

10) Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

11) Należy zaznaczyć pole „brak”, w przypadku gdy ani za wnioskodawcę, ani za żadnego z członków jego gospodarstwa domowego nie były odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

5. Dane dotyczące dochodów12) członków gospodarstwa domowego

Rok kalendarzowy13) Kwota alimentów

 

 

 

 

wyniosła:

 

 

 

 

 

,gr

 

5.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób w:

 

12) Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (organ ustala je na podstawie oświadczenia wnioskodawcy zawartego w części III wniosku), dochody z gospodarstwa rolnego (organ ustala je na podstawie wielkości gospodarstwa rolnego podanej przez wnioskodawcę w części IV wniosku), dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

13) Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

a) w 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,

b) w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.5.2 W roku kalendarzowym, o którym mowa w pkt 4, wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego wskazani w pkt 2 wniosku:

 • osiągnęli dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(w przypadku zaznaczenia „TAK” należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o dochodzie wnioskodawcy lub członka/członków jego gospodarstwa domowego zawarte w części III wniosku)

 

Tak

 

Nie • osiągnęli dochody z gospodarstwa rolnego

(w przypadku zaznaczenia „TAK” należy wypełnić oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wnioskodawcy lub członka/członków jego gospodarstwa domowego zawarte w części IV wniosku)

 

Tak

 

NieCZĘŚĆ IIOŚWIADCZENIA

 

Oświadczam, że:

osoby wymienione w części I w pkt 2 wniosku są członkami mojego gospodarstwa domowego,

wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1) ………………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

------------------- --------------------------- …………………………

(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) (podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 CZĘŚĆ III

 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

O JEGO DOCHODACH LUB DOCHODACH CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH

W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F

USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R.

O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE*

*Należy wypełnić odrębne oświadczenie dla każdego z członków gospodarstwa domowego, który uzyskuje takie

dochody.

 

Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………..

Numer PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość14)

…………………………………………………………………………………………………………..

14) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że ja / wyżej wymieniony członek mojego gospodarstwa domowego w roku15)

 

 

 

 

 

,

uzyskał dochód w wysokości: zł

 

z tytułu16):

 

 

 

 

 

 

,

 

 1. ----------------------------------------------------------------------- zł,

(rodzaj dochodu)

 

 

 

 

 

 

,

 

 1. ----------------------------------------------------------------------- zł,

(rodzaj dochodu)

 

 

 

 

 

,

 

 1. ----------------------------------------------------------------------- zł,

(rodzaj dochodu)

 

 

 

 

 

,

 

 1. ----------------------------------------------------------------------- zł,

(rodzaj dochodu)

 

 

 

 

 

 

,

 

 1. ----------------------------------------------------------------------- zł,

(rodzaj dochodu)

15) Należy wpisać rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody stanowić będę podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy, tj.:

a) 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,

b) 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

16) W oświadczeniu należy wpisać następujące rodzaje dochodów, które zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.
o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym
i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

- ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320,
z późn. zm.),

- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone
o składki na ubezpieczenia społeczne,

- alimenty na rzecz dzieci,

- stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), a także – zgodnie z art. 336 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) – dotychczasowe stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),

- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
w latach 2003–2006,

- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

- pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także – zgodnie z  art. 336 pkt 2 ustawy o ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotychczasową pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

- świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255),

- świadczenie rodzicielskie,

- zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca.

 

 

 

 

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.--------------------- --------------------------- …………………………

(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) (podpis wnioskodawcy)CZĘŚĆ IVOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY, WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI

 

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE**Należy wypełnić odrębne oświadczenie dla każdego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy posiadającego gospodarstwo rolne.Imię (imiona)

…………………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………..

Numer PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość17)

…………………………………………………………………………………………………………..

17) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 

 

 

 

 

18):

Oświadczam, że w rokupowierzchnia gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa rolnego wyżej wymienionego członka gospodarstwa domowego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni wynosiła:

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

18) Należy wpisać rok kalendarzowy, z którego jest ustalany przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy, tj.:

a) 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,

b) 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

 

 

 

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 --------------------- --------------------------- …………………………

(Miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) (Podpis wnioskodawcy)