Aktualności

Dress for Success Poland

 

W dniu 10 października 2018 r. odbyła się 10 jubileuszowa konferencja Dress for Success Poland w Katowicach w hotelu „Novotel”.

Dress for Success Poland jest organizacją non profit,która na całym świecie pomaga kobietom w poszukiwaniu pracy,pomaga stanąć kobietom na nogi.Kobiety,które osiągnęły sukces pomagają tym,które znalazły się na życiowym zakręcie. Dyrektorem Generalnym jest Pani Dorota Stasikowska- Wożniak a Przewodniczącą Rady Patronackiej – Pani dr Ewa Piaskowska.

Dress dor Success Poland wspiera kobiety w poszukiwaniu pracy,organizuje im bezpłatne szkolenia,warsztaty,podnoszące samoocenę,daje wsparcie psychologiczne,pomaga przygotować CV,przygotowuje do spotkań przed kamerą czy wystąpień publicznych,prezentacji.

Nazwa Dress for Success Poland – to sukienka do sukcesu i bierze się stąd,że uczestniczki programu uczą się nawet,jak wygladać, ubierać profesjonalnie.

Na tegorocznej konferencji można było zobaczyć prezentację 10 letnią organizacji pracy w Polsce. Przez te lata przewinęło się 1100 kobiet,z których wsparcie otrzymało 75 %,wróciły na rynek pracy.

Beneficjentki Roku (laureatki z poprzednich lat), podzieliły się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami. Beneficjentką 2018 roku została-Joanna Dwojewska z Poznania, która od 2 lat prowadzi z sukcesem własny gabinet refleksologii.

Gośćmi konferencji były także: Pani Prezydentowa-Jolanta Kwaśniewska, Prezeska Fundacji Porozumienie bez Barier, patronka Dressu, posłanka -Kamila Gasiuk-Pihowicz, patronka Dressu i laureatka tytułu Dama Roku 2017.

Dyrektor Generalna- Dorota Stasikowska-Wożniak,która przez 10 lat kieruje pracą Dress for Success Poland,z rak Pani Prezydentowej-Jolanty Kwaśniewskiej otrzymała tytuł „Lady of the Decade”- Kobiety Dekady.

Zarząd Dress for Success Poland zaprosił dużą ilość gości a wśród nich:współwłaścicielkę firmy „Oceanic” S.A.- Dorotę Soszyńską, współpracowników,wykładowców z uczelni, z warsztatów,władze samorządowe,przedstawicieli środowiska Seniorów i grupę Kobiet z warsztatów wrześniowych- członkinie SEiRP z Katowic i Sosnowca:Ewa Macek,Beata Wójcik,Jolanta Piętka, Alicja Przybylak,Ewa Kwaśniak,Jolanta Raczyńska i Jolanta Foryś. Szkoda,że nie mogły przybyć na wym. Galę pozostałe koleżanki warsztatów.

Delegacja naszych członkiń SEiRP z Katowic i Sosnowca wręczyły Pani Prezydentowej-Jolancie Kwaśniewskiej,prezesce „Porozumienia bez barier” i Pani Dyrektor Generalnej Dress for Success Poland - Dorocie Stasikowskiej-Wożniak bukiety kwiatów i Listy z Gratulacjami Jubileuszu 10 lecia,życząc dalszej owocnej działalności na rzecz Kobiet w Polsce,w których jest ogromna Siła.

Ponadto podziękowały za ogromne wsparcie, przeszkolenie w warsztatach w celu przygotowania do podjęcia nowych miejsc pracy i zaproszenie na wym. Galę.

Goście wysłuchali również koncertu”Gdzieś tam za tęczą” w wykonaniu Izabeli Migocz(sopran).

Konferencję prowadziła Maria Zawała z TVS.

Taki wspaniały wieczór w wym. towarzystwie był ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem dla wym. Koleżanek z naszego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej: https://dziennikzachodni.pl/10-lat-dress-for-success-w-polsce-zdjecia-konferencja-rocznicowa-w-katowicach/ar/13564370

 

Zapraszamy do Galerii zdjęć na naszej stronie.

 

 

Opr.Ewa Macek

Co ze sprawą "Naszej" ustawy w TK cd.

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ

SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

ZARZĄD

03-446 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 pok. 368 B

KRS 0000342738 NIP 1132826106

 

 

                                                                                                                                                                                                         Warszawa, dnia 18 października 2018 r.

 

Śmieszno, i straszno!Jako Komisja Prawna Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, podobnie jak wiele naszych Koleżanek i Kolegów, z uwagą obserwowaliśmy „fascynującą tragikomedię w pięciu aktach” wystawioną nam przez partię, nazywającą siebie przewrotnie „Prawo i Sprawiedliwość”.  Jak to w teatrze, nawet kiepskim, kurtyna kiedyś opada i przychodzi czas na oceny i recenzje. Spróbujmy więc dokonać takiej recenzji, oczywiście z uwzględnieniem wątku prawnego, czyli materii, która jakoś szczególnie nie ekscytuje ekipy obecnie rządzącej. Zrobimy to w układzie chronologicznym.

Akt I. W dniu 4 października br. zbiera się na posiedzeniu Komisja Ustawodawcza, która, na prośbę Marszałka Sejmu, ma wydać Opinię w sprawie pytania prawnego skierowanego do „Trybunału Konstytucyjnego” przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Opinia taka, głosami posłów PIS, zgodnie z poglądem przedstawionym przez Biuro Analiz Sejmowych, została w tym dniu uchwalona. Czytamy w niej, najogólniej rzecz ujmując, że ustawa emerytalna zmieniona ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r. jest zgodna z Konstytucją RP. Wątpliwości Komisji, co do zgodności z Konstytucją, wzbudził jedynie art. 15 c ust. 2 i 3 w zakresie, w jakim ma zastosowanie do wymiaru wysokości emerytury za okres służby w Policji po dniu 1 sierpnia 1990 r., ograniczając jej wysokość do kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez ZUS  i pomijając możliwość jej wzrostu z tytułu inwalidztwa powstałego w związku ze służbą w Policji. Przekładając to na język powszechnie zrozumiały można przyjąć, że Komisja zarekomendowała Marszałkowi Sejmu zaprezentowanie takiego stanowiska w trakcie rozprawy przed „Trybunałem Konstytucyjnym”. A jak do tego doszło? Otóż w ramach standardowej procedury, określonej w ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,  Prezes „TK” wystąpiła do zainteresowanych uczestników postępowania, tj. Sejmu oraz Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o złożenie pisemnych stanowisk w tej sprawie. Dlaczego sprawa ta trafiła akurat do Komisji Ustawodawczej? Wynikało to z jej Kompetencji określonej w Załączniku do Regulaminu Sejmu RP.

Akt. II. W dniu 5 października br. Marszałek Sejmu, w wystąpieniu  do Prezes „Trybunału Konstytucyjnego”, będącym formą przedstawienia stanowiska Sejmu w sprawie pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie, nie miał już wątpliwości i uznał kategorycznie, że art. 15c ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Nawiasem mówiąc dziwne jest to (jak piszą niektóre media), że uznanie oczywistości wymagało takiego stanowiska drugiej osoby w Państwie, oczywiście pożądanego, lecz spóźnionego o ponad dwa lata. W każdym razie, na tamtą chwilę, chociażby dla części z nas, sprawy szły w pożądanym kierunku. Podkreślmy jednak wyraźnie, że rozwiązaniem jedynie słusznym i całkowitym byłoby bezwarunkowe wyłączenie przepisów ustawy represyjnej z porządku prawnego RP.

Zobacz więcej: Co ze sprawą "Naszej" ustawy w TK cd.

1.10.2018. Obywatelski Parlament Seniorów

 

1 października 2018 r. w muzeum POLIN w Warszawie z udziałem delegatów z całej Polski oraz zaproszonych gości odbyła się IV Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS).

Zasadniczym tematem Sesji była: Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki senioralnej. Obrady prowadziła przewodnicząca OPS, pani Krystyna Lewkowicz. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Małgorzata Kidawa – Błońska, wicemarszałek Sejmu; Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu; Michał Szczerba, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Sejmu; dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich; wiceprezes NIK; prof. Hanna Gronkiewicz – Waltz, prezydent m. st. Warszawy; dr Mariusz Saganowski, ordynator Oddziału Geriatrii Szpitala Wolskiego w Warszawie oraz przedstawiciele urzędów marszałkowskich, Związku Powiatów Polskich i Uniwersytetu Warszawskiego.

Będąc delegatem i uczestnicząc po raz trzeci w obradach reprezentuję zawsze Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych woj. śląskiego oraz Śląską Delegaturę OPS. Dla mnie osobiście i nie tylko, jednym z ciekawszych tematów i może najważniejszym to opieka geriatryczna, która w skali kraju jest ogólnie słaba, a pacjenci pozostawieni są najczęściej samym sobie. Ten problem będzie niestety narastał m. in. z powodu starzenia się naszego społeczeństwa. Dobrym przykładem systemowej opieki geriatrycznej są Niemcy, gdzie powstała sieć oddziałów geriatrycznych współpracujących z lekarzami rodzinnymi i opiekunami rodzinnym. To przynosi efekty. Aby w Polsce opieka geriatryczna była rozwijana i na przyzwoitym poziomie muszą pójść naciski społeczne ze strony pacjentów, potencjalnych pacjentów, środowisk skupionych w uniwersytetach III wieku, radach seniorów, organizacjach senioralnych i nie tylko. Najwyższy czas, by do takiego działania przystąpić. Siła ruchu senioralnego leży bowiem w jego jedności i współpracy.

Na zakończenie obrad w wyniku głosowania przyjęto Deklarację Programową IV Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zatytułowaną: Seniorzy i przyszłość Polski, w której zawarto m. in. główne kierunki polityki senioralnej, stanowisko w kluczowych sprawach społecznych, a także uwagi dot. nie rozwiązanych problemów dotykających osoby starsze.

Obywatelski Parlament Seniorów za główny warunek skutecznego oddziaływania na kierunki polityki senioralnej uważa dalszy proces konsolidacji środowisk senioralnych, oparty o wspólne cele, programy i współdziałanie w ich realizacji.

Tekst i zdjęcia: Mieczysław Skowron (delegat OPS)

 

    

Co ze sprawą "Naszej" ustawy w TK

 

W dniu 04 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu RP.

Komisja obradowała w związku z art. 121 ust. 2 Regulaminu Sejmu RP.
 

Art. 121

1. W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie stwierdzenia zgodności ustawy z przepisami konstytucyjnymi Sejm jest reprezentowany przez przedstawiciela, którego wyznacza Marszałek Sejmu spośród posłów.

2. Komisja Ustawodawcza przed terminem rozprawy wydaje opinię o zawartych we wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny zarzutach co do niezgodności ustawy z przepisami konstytucyjnymi. Poseł wyznaczony na przedstawiciela Sejmu ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniu Komisji.

Jej przedmiotem było m.in. stanowisko Sejmu RP w sprawie pytania prawnego SO w Warszawie do TK w sprawie ustawy emerytalnej z dnia 16 grudnia 2016 r. sygn. akt P 4/18.

 

W ślad za informacją Zarządu Głównego SEiRP zamieszczamy poniższe informacje (linki do całości tematu):

 

Informacja

    

 

Koło nr 12 w Katowicach SEiRP nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Aktywni Silesia w Katowicach. Jest to organizacja społeczna, non-profit. Celem jej jest aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym i integracja międzypokoleniowa.

Dla zainteresowanych więcej informacji :

https://www.youtube.com/watch?v=Cs3Yj3nUcMw

 

W najbliższą sobotę 1 września 2018r o godz. 11.00 odbędzie się Koncert W Krainie Operetki i Musicalu - ulica Jakuba Grzyśki 19A, 40-560 Katowice wstęp wolny,

a 6 września 2018 o godz. 17.00 odbędzie się Koncert Prezydenta Miasta dla Seniorów: Big Silesian Band Joachima Krzyka - sala koncertowa pl. Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach ( bilety w kole)

Zapraszamy wszystkich chętnych.

 

W przyszłości informować będziemy o innych inicjatywach Stowarzyszenia

 

Komunikat w sprawie art 8a

 

DLACZEGO WSA ODRZUCA SKARGI REPRESJONOWANYCH NA DECYZJE MSWiA?

BARDZO WAŻNE !
Jesteśmy w posiadaniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucającego skargę jednej z osób represjonowanych, która złożyła wniosek w trybie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). 
Co legło u podstaw takiego orzeczenia WSA w Warszawie?  Jak mają postępować osoby, które złożyły wniosek w trybie art. 8a a zainicjowane przez nich postępowanie pozostaje aktualnie w toku?  Na pytania te odpowiada opracowanie przygotowane na zlecenie FSSM przez mec. Aleksandrę Karnicką, pt. „Jak prawidłowo zaskarżyć decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  wydane w trybie art. 8 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym”.  Uwzględnia ono zmiany wprowadzone  ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r.  o zmianie  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz  niektórych innych ustaw.
                                               
                                                            Komisja Prawna FSSM RP
 
 

Spotkanie w Rybniku 1

 

W dniu 27.07.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku przy ul. Szafranka 7 odbyło się otwarte spotkanie zorganizowane przez Przewodniczącą Okręgu Rybnickiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej -Grażynę Graś. Gościem spotkania ,którego tematem były:”Represje wobec emerytów mundurowych i ich rodzin” oraz tegoroczne wybory samorządowe był Kandydat na Prezydenta Miasta Warszawy- ANDRZEJ ROZENEK.

W spotkaniu uczestniczyło ok.50 osób,głównie mieszkańcy Rybnika i okolic oraz członkowie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach,a także członkowie Koła wym. Stowarzyszenia z Gliwic.

Andrzej Rozenek i osoby zabierające głos w dyskusji jednoznacznie podkreślili,że ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. dot. emerytów mundurowych i ich rodzin jest niezgodna z Konstytucją RP i odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte. W demokratycznym państwie prawa nie może być odpowiedzialności zbiorowej. Omówiono także negatywne skutki wprowadzenia wym. ustawy oraz współpracę z partiami opozycji.

Uczestnicy spotkania jednoznacznie stwierdzili,iż należy połączyć siły w taki sposób,aby pokonać partię rządzącą PIS w wyborach samorządowych,do Europlarlamentu i Parlamentu .Partia PIS uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucją RP,prawem polskim i unijnym. Nie ma zgody na łamanie praworządności w kraju.

W obronie niezawisłości Sądów w naszym kraju Andrzej Rozenek wraz z uczestnikami spotkania udał się pod Sąd Rejonowy w Rybniku,gdzie zostały zapalone znicze.

 

Relacja z całego spotkania pod nr linku:

 

https://www.facebook.com/hkustra/wideos/2090851170957134/UzpfSTEwMDAxNTKOMDgxMzU5MzozMjEzMTk50DE3NDI2OTM/?fref=pb&hc_location=friends_tab

 

 

Śląski Koordynator

Emerytów i Rencistów Policyjnych

Ewa Macek

 

Odpowiedz na pismo V. Jourowej

Věra Jourová
Członkini Komisji Europejskiej
Bruksela, 21/06/2018
Do: p. Liberadzki, p. Łybacka, p. Zemke

Szanowni Państwo,
dziękuję za Państwa pismo z dnia 7 marca 2018 r., skierowane do Prezydenta Junckera i do mnie, w którym poinformowali nas Państwo o konferencji poświęconej represjom skierowanym przeciw emerytowanym funkcjonariuszom organów ścigania i wojskowym w Polsce oraz zwrócili uwagę Komisję w imieniu uczestników tej konferencji ma polskie przepisy, które mają wpływ na prawa emerytalne i rentowe byłych funkcjonariuszy służb mundurowych w Polsce. 

Komisja jest świadoma, że w Polsce istnieje szereg inicjatyw legislacyjnych, które mają wpływ na osoby zatrudnione przez organa poprzedniego systemu lub z nimi współpracujące, w szczególności: (i) Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, przyjętej 16 grudnia 2016 r.; (ii) Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, przyjętej 16 listopada 2016 r.; oraz (iii) projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, złożony w Sejmie w grudniu 2016 r., ale jeszcze nieprzyjęty.

Na mocy Traktatów, które stanowią fundament Unii Europejskiej, Komisja nie jest upoważniona do ingerowania w funkcjonowanie Państw Członkowskich w sensie ogólnym. Może takie działania podejmować jedynie w kwestiach związanych z prawem UE. Jak Komisja już podała w odpowiedzi na zapytanie parlamentarne , na podstawie dostępnych informacji nie wydaje się, by powyższe przepisy wiązały się z wdrożeniem prawa unijnego. Unijne przepisy antydyskryminacyjne ustanawiają ogólne ramy na rzecz równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy i zabraniają dyskryminacji z tytułu niektórych (wymienionych w sposób wyczerpujących) przyczyn; przyczyny te nie obejmują przekonań politycznych ani członkostwa w instytucjach takich jak organy bezpieczeństwa państwa polskiego przed 1990 r. 

Każda osoba dotknięta powyższymi przepisami, która uważa, że jej prawa lub wolności gwarantowane Europejską Konwencją Praw Człowieka zostały naruszone, może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Pytanie, czy powyższe przepisy naruszają podstawowe zasady konstytucyjne, jest kolejnym dowodem na potrzebę efektywnej kontroli konstytucyjności legislacji w Polsce. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Komisja w szeregu przypadków wyrażała zaniepokojenie co do sytuacji Trybunału Konstytucyjnego i skuteczności kontroli konstytucyjności i zwracała się do polskich władz o zajęcie się tymi kwestiami, które zostały uznane za pilne. Ostatnio – 20 grudnia 2017 r. – Komisja przyjęła skierowany do Rady uzasadniony wniosek (na mocy art. 7(1) Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)) o stwierdzenie, że zachodzi widoczne ryzyko poważnego naruszenia przez Polskę zasad praworządności jako jednej z wartości wzmiankowanej w art. 2 TUE.

Od stycznia bieżącego roku dialog między Komisją a polskimi władzami prowadzony jest wielopoziomowo. Jest on kontynuowany z uwagi na pilną potrzebę wypracowania rozwiązań. Komisja oczekuje podjęcia konkretnych środków i monitoruje na bieżąco prowadzone w tym zakresie prace w polskim parlamencie. 

Z poważaniem,
Věra Jourová

Otrzymują:
p. Bogusław Liberadzki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
p. Krystyna Łybacka, Poseł do Parlamentu Europejskiego
p. Janusz Zemke, Poseł do Parlamentu Europejskiego
rue Wiertz 60
1047 Bruksela

ODPOWIEDŹ

 Bruksela, 11 lipca 2018 r.

Bogusław LIBERADZKI

Krystyna ŁYBACKA

Janusz ZEMKE

Pani věra JOUROVÁ

Członek Komisji Europejskiej

Szanowna Pani Komisarz,

Uprzejmie dziękujemy Pani Komisarz za odpowiedź z 21 czerwca br.

Odnosząc się jej treści, pragniemy zaznaczyć. że — wbrew retoryce towarzyszącej uchwalonym przepisom tzw. ustawy represyjnej 1 , powielonej także niestety w piśmie przez Panią Komisarz — w omawianej sprawie - nie mamy do czynienia z odebraniem „politycznych benefitów” emerytalnych funkcjonariuszy i żołnierzy służących Polsce przed 31 lipca 1990 r., lecz pozbawieniem ich w ogóle prawa do jakichkolwiek świadczeń emerytalnych wynikających zarówno ze stażu pracy w tamtym okresie (art. 15c ust. 1 lit. a ustawy represyjnej). jak również obniżeniem wysokości świadczeń związanych z podjęciem każdej innej pracy - już po zakończeniu służby (art. 15c ust. 3 ustawy represyjnej).

Wszystkie osoby objęte działaniem ustawy represyjnej już raz zostały pozbawione (w 2009 roku²) możliwości przeliczania stażu pracy w organach bezpieczeństwa państwa przed rokiem 1990 — z uwzględnieniem przelicznika 2,60/0 za każdy rok służby. Współczynnik ten został im wówczas obniżony do 0,7%, co stanowiło nieco ponad połowę współczynnika zwykłej emerytury „cywilnej” (1,3%). Obecnie, ustawą z 2016 r. współczynnik 0,7% zmniejszono do 0%, co de facto oznacza wymazanie z życiorysu kilkudziesięciu tysięcy osób okresu kilkunastu lat ich aktywności zawodowej przed rokiem 1990, gdy - nie popełniając żadnego przestępstwa – działały w pełnym przeświadczeniu o służbie w interesie własnego państwa. Przecież w żadnym zorganizowanym społeczeństwie nie jest możliwe, by nie działały w nim organy władzy rządowej w obszarze spraw wewnętrznych, czy obrony narodowej, jak również podległe im służby powołane do zwalczania przestępczości i zagrożeń zewnętrznych.

Zobacz więcej: Odpowiedz na pismo V. Jourowej

Wystąpienie Premiera w Strasburgu

 

 Publikujemy Komunikat Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych odnoszący się do treści wystąpienia premiera M. Morawieckiego przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu.


"KOMUNIKAT"
dotyczy wystąpienia Premiera M. Morawieckiego w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w dniu 4 lipca 2018 r.


Każdy z nas miał okazję wsłuchać się w treść szeroko publikowanego wystąpienia Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, wygłoszonego w Parlamencie Europejskim w dniu 4 lipca 2018 r., podczas debaty o przyszłości wspólnoty europejskiej. Usłyszeliśmy niewiele znaczące hasła pokroju „Unia 4.0”, „demokratyczne przebudzenie narodów”, itp. Nie obyło się bez cytowania Jana Pawła II oraz ekonomisty francuskiego T. Piketty’ego. Europarlamentarzyści byli też zachęcani do czerpania inspiracji z „polskiego modelu społeczno-gospodarczego”. 

To czarowanie audytorium jednak nie zadziałało.
Deputowani z różnych państw i politycznych frakcji domagali się konkretnych odpowiedzi na niewygodne dla M. Morawieckiego pytania. Co z polskimi sądami, z Sądem Najwyższym na czele? Jak w Polsce wygląda wolność mediów? Co z prawami kobiet? 

Jedno z pytań zadał także eurodeputowany SLD – 
Janusz Zemke"Panie premierze! Do zasad podstawowych państwa praworządnego należy to, że nie stosuje się w tym państwie odpowiedzialności o zbiorowym charakterze. Musi być zawsze tak, że zarówno wina, jak i kara mają charakter indywidualny. A tymczasem w Polsce przyjmowane są akty prawne, które wprowadzają odpowiedzialność o zbiorowym charakterze. Przykładowo osoby, które służyły tylko jeden dzień do roku 1990 otrzymują dzisiaj znacznie niższą emeryturę i rentę. Otóż ja się chciałem spytać w związku z tym - czy pański rząd uchyli te akty prawne i czy pański rząd wycofa z polskiego sejmu projekt, który ma także tego typu restrykcjami objąć i funkcjonariuszy i żołnierzy?" 

A jaką usłyszeliśmy odpowiedź:

Zobacz więcej: Wystąpienie Premiera w Strasburgu

Spotkanie z Prezydentową J.Kwaśniewską c.d.

 

W sobotę 23 czerwca Gazeta Wyborcza umieściła relację ze spotkania Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej z delegację przedstawicieli byłych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy,żon emerytowanych funkcjonariuszy oraz wdów po zmarłych funkcjonariuszach służb mundurowych.

 

Zapraszam do zapoznania się.

 

Spotkanie z Prezydentową J.Kwaśniewską

 

Po otrzymaniu kilkunastu listów z życiorysami od kobiet pokrzywdzonych haniebną ustawą z 16 grudnia 2016 r. i wzruszającego Apelu z prośbą o spotkanie, Pani Prezydentowa JOLANTA KWAŚNIEWSKA w dniu 13 czerwca br. przyjęła w biurze swojej Fundacji „Porozumienie Bez Barier” delegację przedstawicieli byłych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy,żon emerytowanych funkcjonariuszy oraz wdów po zmarłych funkcjonariuszach służb mundurowych.

Tematem spotkania było omówienie negatywnych skutków wprowadzenia tej represyjnej ustawy,niezgodnej z Konstytucją RP,prawem polskim i prawem unii europejskiej oraz przedstawienie warunków socjalno-bytowych rodzin mundurowych. Poruszono też zagadnienia związane ze stosunkiem Państwa do emerytów mundurowych,którzy swoją służbę już zakończyli.

Zobacz więcej: Spotkanie z Prezydentową J.Kwaśniewską

Spotkanie A. Rozenek z żołnierzami

 

Spotkanie z żołnierzami w Cieszynie.

 

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Cieszynie, z inicjatywy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem OKIU Andrzejem Rozenkiem. Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy dla uczczenia 43 ofiar „ustawy represyjnej”. Poruszono tematy związane z sytuacją emerytów mundurowych, podkreślono konieczność dalszej integracji środowiska. Andrzej Rozenek przedstawił aktualną sytuację na krajowej scenie politycznej oraz w PE, zaznaczył wagę zbliżających się wyborów samorządowych. Podczas dyskusji głos zabrała Grażyna Piotrowicz, która w ramach FSSM prowadzi tzw. „białą księgę” zawierającą w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, przypadki śmierci spowodowanej działaniem ustawy. Spotkanie przebiegało w konwencji luźnej dyskusji.

Organizatorami spotkania byli: Jan Ogar oraz Mariusz Kosmaty reprezentujący Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Cieszynie.

W spotkaniu z ramienia Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, udział wzięli: Beata Wójcik Koło Miejskie SEIRP w Sosnowcu oraz Krzysztof Buchacz z Koła nr 12 SEIRP w Katowicach.

 

Polska Seniora

 

       W dniu 23 maja 2018 r. w Sali konferencyjnej Biura Centrum w katowickim Węglokoksie przy ulicy Mickiewicza 29 odbyło się spotkanie konsultacyjne programu Polska Seniora, zorganizowane przez sejmowy zespół konsultacyjny Posłanek na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej w osobach : EWY KOŁODZIEJ z Katowic,która była Gospodarzem wym.spotkania, Anny BIAŁKOWSKIEJ (Radom) i Katarzyny OSOS (woj., lubuskie). W spotkaniu skierowanym do środowiska seniorów miasta Katowice wzięło udział ok.60 osób, w zdecydowanej większości członków-seniorów Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach,Koła SEiRP z Sosnowca,Służby Więziennej.W spotkaniu uczestniczyli także: Prezes ZW SEiRP w Katowicach-Ryszard Mędrzyk oraz Prezes Służby Więziennej w Katowicach-Stanisław Jaguś.

       W pierwszej części spotkania Panie Posłanki zaprezentowały historię i merytoryczną zawartość programu POLSKA SENIORA, stworzonego i realizowanego przez Platformę Obywatelską w latach 2011-2015, w szczególności w sferze opieki zdrowotnej oraz społeczno-kulturalnej. Następnie słuchacze przytoczyli szereg konkretnych problemów, z jakimi senioralna część społeczeństwa spotyka się w dzisiejszej codzienności. Dyskusja była ożywiona, miejscami emocjonalna, niestety z gorzkim poczuciem braku wiary w realną możliwość szybkiej zmiany „na lepsze”. To ostatnie można było nieco poprawić znakomitymi pączkami, jakimi częstowały uczestników spotkania przemiłe Gospodynie, zaopatrując również każdego w Kopertę Życia. Fotograficzne migawki ze spotkania poniżej.

Zobacz więcej: Polska Seniora

5 lat „SILESII” Tak ART

 

 

W dniu 21 maja 2018 r., w Muzeum Miejskim w Wodzisławiu ŚL.,

 

miał miejsce Wernisaż Plastyczny, zorganizowany pod patronatem Prezydenta Miasta, poświęcony pierwszemu pięcioleciu działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury „Silesia „ Tak Art w Tychach. Elementami uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu malarskiego uczniów liceum plastycznego Wodzisławiu Śl., występ młodzieżowego zespołu muzyki kameralnej z Wodzisławia, uhonorowanie dyplomami i odznakami Stowarzyszenia animatorów kultury miasta Wodzisław Śl. Wśród uhonorowanych znalazło się również Koło Miejskie nr 12 SEiRP w Katowicach, współpracujące ze Stowarzyszeniem „SILESIA” Tak Art od trzech lat w zakresie poszerzania możliwości prezentacji twórczości artystycznej dla artystów wywodzących się z kręgu seniorów, członków SEiRP woj. śląskiego. Wym.Koło reprezentowali:W-ce Prezes Zarządu-Ewa Macek(Komisarz Plenerów),W-ce Prezes-Edward Krzysztofik i Sekretarz Koła-Jacek Przybylak.Kulminacyjnym punktem Wernisażu była wystawa przepięknych prac Twórców Silesii Tak Art oraz Twórców Ziemi Wodzisławskiej.

 

Za całość perfekcyjnie przygotowanej imprezy wyrazy uznania składamy Pani Prezes-Małgorzacie Szala,W-ce Prezesowi-Arkadiuszowi Konaszewskiemu,Komisarzowi Artystycznemu-Krzysztofowi Szala, Piotrowi SOLISOWI-Twórcy i członkowi także Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach.Ponadto w wernisażu uczestniczyli Twórcy wym.Stowarzyszenia:Barbara Zientara Chmiel,Ryszard Maresz z osobami towarzyszącymi. Dokumentację fotograficzną z obecności delegacji Koła na tej sympatycznej uroczystości prezentujemy poniżej.

 

 

Zobacz więcej: 5 lat „SILESII” Tak ART

Wystąpienie Henryka Majewskiego podczas brukselskiej konferencji

aaaa

15.05.2018 Wracamy dziś raz jeszcze do konferencji w Brukseli ph. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce", która odbyła się 28 lutego br. Jednym z mówców był Henryk Majewski, były minister spraw wewnetrznych w III RP i działacz opozycji w latach 80.

 Poniżej tekst wystąpienia Henryka Majewskiego podczas brukselskiej konferencji oraz pismo do komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Komisji Europejskiej Marianne Thyssen (w wersji polskiej i angielskiej). To właśnie ta pani komisarz została upoważniona przez J.-C. Junckera do przeanalizowania materiałów z konferencji i przedłożenia informacji:

 

 

Zobacz więcej: Wystąpienie Henryka Majewskiego podczas brukselskiej konferencji

Dalsze działania represjonowanych

Wersja skrócona ....(...)eurodeputowani SLD podjęli bezprecedensowe działania, by kwestia naruszenia praw podstawowych obywateli UE w Polsce poprzez wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej – została uwzględniona przez Komisję Europejską w agendzie rozmów z rządem Polski, jako jeden z elementów naruszania zasady demokratycznego państwa prawnego. Dzięki tym działaniom w dniu 5 kwietnia 2018 r. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poinformował eurodeputowanych, iż Komisja zbada sprawę represji wobec emerytów mundurowych w Polsce, a osobą odpowiedzialną za ten proces będzie Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników – Marianne Thysen, która po analizie sytuacji udzieli w imieniu Komisji Europejskiej oficjalnej odpowiedzi.

(...) już dzisiaj w obliczu nadchodzącego terminu złożenia przez Komisarza Marianne Thysen informacji na temat naszej sytuacji przewodniczącemu Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerowi chcemy rozpocząć akcje którą nazywamy „kartka do Junckera” .
Ma ona na celu pokazać przewodniczącemu KE, skalę zjawiska i że jesteśmy zdeterminowani swoje walce. Przygotowaliśmy tekst w języku angielskim, który należy ręcznie przepisać na kartkę i wysłać do Komisji Europejskiej. Kartkę należy zaadresować na przedstawiony poniżej od adres, przykleić znaczek za 5 zł i bez koperty wysłać do Brukseli. W naszym przekonaniu najlepszym rozwiązaniem będzie wysłanie kartki z widokiem miejscowości, z której pochodzicie lub pobliskiej waszego miejsca zamieszkania. Nie jest to działanie, które w sposób bezpośredni „załatwi” naszą sprawę, ale bez wątpienia pomoże nam budować konieczną do pochylenia się przez struktury unijne nad naszym losem. Jak wiecie, degradacja systemu prawnego w Polsce, postępuje mimo rekomendacji z Unii Europejskiej. Dlatego zainwestujcie te 6 zł (1 zł na kartkę i 5 zł znaczek) wyślijcie je do Brukseli. Nasze zwycięstwo jest wprost proporcjonalne do naszej jedności. Dlatego im więcej wyślemy kartek tym bardziej nasze szanse na uzyskanie pomocy są większe. Pomagajcie napisać je tym załamanym, przekonujcie wątpiących i motywujcie tych leniwych. 

Panie Przewodniczący Juncker, jestem jednym/jedną z 55 tysięcy osób objętych w ramach odpowiedzialności zbiorowej niekonstytucyjną ustawą wprowadzoną przez rząd PIS dotyczącą emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych. W wyniku tej ustawy łamiącej zarówno Polską Konstytucję jak i podstawowe prawa człowieka zmarło już 42 osoby. Wprowadzone w sądownictwie polskim zmiany nie dają mi szans bronić się. Proszę bronić obywateli UE. Pozdrawiam
Mr. Chairman Juncker, 


I am one of the fifty five thouusand people falling under an unconstitutional law of collective responsibility regarding retired officers of uniformed services introduced by the government of the Law and

Justice. As a result of breaking the Polish Constitution and the basic human rights already forty people have died. Due to changes introduced in the Polish justice system I don't have the chance to fairly

fight for my rights. Please, defend me, the EU citizen, against discrimination introduced by the Law and Justice goverment. Best Regards


Adres: 

Dear Mr. Jean-Claude Juncker
European Commission 
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels

Belgium

 

Dla przypomnienia:

· Kartki należy wysłać jak najszybciej;

· Wypisujemy je  tylko w języku angielskim;

· Kartki nie wkładamy do koperty;

· Znaczek do Brukseli kosztuje 5 zł, kartka około 1 zł – najlepiej aby przedstawiała ona widok Waszego miasta;

· Kartkę podpisujemy imieniem i nazwiskiem.

WERSJA DLA OSÓB WSPIERAJĄCYCH

Dear Sir,

I am deeply moved by the situation of fifty thousand persons affected by an unconstitutional law introduced by the ruling party in Poland.The law imposes a collective responsibility

and punishment on retired police officers and and other members of the Polish law enforcement agencies. The bill which is breaking both the Polish constitution and basic human

rights has resulted so far in the death of forty two persons. The changes introduced to the Polish legal system deprive them of any chance to defend their rights and find justice in the

Polish courts. Help them, please! They are also the EU citizens!

Best  regards

 

Adres: 
Dear Mr. Jean-Claude Juncker
European Commission 
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels

Belgium

 

MARSZ WOLNOŚCI 12.05.2018

12 maja 2018r w Warszawie odbył się kolejny MARSZ WOLNOŚCI.

Marsz wyruszył z przed Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 2) na Plac Zamkowy. Uczestniczyło w nim

ponad 50 tys. osób. Z Katowic, Sosnowca i Częstochowy byli członkowie SEiRP - emeryci, renciści policyjni,

wdowy i osoby wspierające powyższy "MARSZ WOLNOŚCI"

 

 

 

 

 

 

Bruksela cd.

 

 

Agencja FRA zainteresowana kwestiami ustawy represyjnej

 

9.04.2018 Poseł Janusz Zemke poinformował, iż w dniu dzisiejszym nadeszła odpowiedź od dyrektora Agencji Praw Podstawowych UE – Michaela O'Flaherty na przesłane informacje i materiały z konferencji w Brukseli o kwestiach ustawy represyjnej.

 

Jak pamiętamy, troje europosłów SLD Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke rozpowszechnili materiały z zorganizowanej przez siebie konferencji w Brukseli pt. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce" (28 lutego 2018 r.).
Przesłano je także do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA).

 

Zobacz treść pisma do FRA

 

W odpowiedzi, szef Agencji Praw Podstawowych Michael O'Flaherty podkreślił, że wie, iż kwestią ustawy represyjnej zajmuje się obecnie Komisja Europejska (europosłowie poinformowali także komisarz V. Jourovą – DG Justice), zaś otrzymana dokumentacja w sprawie rozwiązań ustawy represyjnej wprowadzających odpowiedzialność zbiorową funkcjonariuszy – może zostać wykorzystana przez Agencję Praw Podstawowych UE w jej dalszych pracach.

 

Odpowiedź Michaela O'Flaherty FRA

 


Bruksela, 9 kwietnia 2018 r.

 

 

Spotkanie 05.04.2018 dot. ustawy represyjnej

 

S P O T K A N I E   Z   P E Ł N O M O C N I K I E    M K I U 

A N D R Z E J E M    R O Z E N K I E M ,   

PREZYDENTEM   FSSM   RP   -   ZDZISŁAWEM CZARNECKIM

W   D N I U   O5.04.2018r.   W   K A T O W I C A C H

 

         Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach przy akceptacji Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach wraz z W-ce Przewodniczącymi SLD : - Markiem Baltem i Zbigniewem Zaborowskim zorganizowali 5.04.2018 r. w Katowicach w Centrum Konferencyjnym ul. Żeliwna 38 spotkanie z Pełnomocnikiem KIU FSSM RP – Panem ANDRZEJEM ROZENEK i Prezydentem FSSM RP - Zdzisławem Czarneckim pt. „REPRESJE WOBEC EMERYTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH RODZIN„.

         W spotkaniu, poza wym. osobami uczestniczyli inni zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, Posłowie na Sejm RP z Nowoczesnej: W-ce Przewodniczący Partii- Jerzy Meysztowicz, W-ce Przewodniczący Klubu- Mirosław Suchoń, Przedstawiciel Biura Posłanki na Sejm RP – Izabeli Leszczyny – Pan Łukasz Pabiś, W-ce Przewodniczący SLD: Marek Balt i Zbigniew Zaborowski, członkowie Zarządu Komitetu Obrony Demokracji w Katowicach- Pani Magdalena Nurzyńska i mec. Bartłomiej Piotrowski,W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Edward Krzysztofik,Pan Dariusz Sierocki z FSSM RP oraz Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach- Ryszard Purzyński i W-ce Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ewa Macek oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Wojska.

        Ogółem było ponad 130 osób,wśród nich emeryci,renciści,rodziny i osoby wspierające.

        Spotkanie prowadziła – Ewa Macek - Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych. Spotkanie trwało ponad 3 godziny.

         Uczestnicy spotkania uczcili 1 minutą ciszy pamięć 38 zmarłych koleżanek i kolegów w związku z bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych służb mundurowych.

         Pełnomocnik KIU- Andrzej Rozenek bardzo wysoko podsumował pracę Komitetów Inicjatywy Ustawodawczej/ w tym woj. śląskie/, zbiórkę podpisów pod zmianą Ustawy/ ponad 250 tys. w całym kraju/.Omówił także swoje wystąpienie w Sejmie – 22 marca br.,pierwsze czytanie zmiany projektu Ustawy. Podziękował za ogromne wsparcie Posłom na Sejm RP z PO, Nowoczesnej, PSL,Demokratów, SLD/która nie jest w Sejmie/, a także uczestnikom pikiety. Większością głosów partii rządzącej PIS, wym. Projekt został odrzucony i oczekiwał będzie do wyborów parlamentarnych.

        Pełnomocnik KIU- Andrzej Rozenek, Prezydent FSSM RP- Zdzisław Czarnecki oraz Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych- Ewa Macek szeroko omówili wyjazd delegacji służb mundurowych FSSM RP do Brukseli, w której uczestniczyli. Zwrócili szczególną uwagę na WYSŁUCHANIE osób objętych represją Ustawy z 16 grudnia 2016 r. i KONFERENCJĘ w Parlamencie Europejskim w dniu 28.02.2018 r., reakcję Eurodeputowanych z Europy, a także omówiono postanowienia PE i Unii Europejskiej.

       Wym. Posłowie jednomyślnie stwierdzili, iż ustawa jest represyjna, niezgodna z Konstytucją RP, odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte. Nie może być odpowiedzialności zbiorowej. Należy nieść pomoc psychologiczną i fizyczną dla Represjonowanych.

       Posłowie partii opozycyjnych , przedstawiciele KOD ,a także osoby uczestniczące w dyskusji uznali,że należy połączyć wspólne siły/ Komitet ds. Wyborów Samorządowych, Europarlamentarnych i Parlamentarnych/. W pierwszej kolejności należy przygotować się do wyborów samorządowych w taki sposób, aby pokonać partie PIS/ uświadamianie ludziom,aby nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucja RP i prawem polskim i unijnym.

Zebrani uznali, że w dalszym ciągu należy organizować wspólne manifestacje i marsze.

  

Zapraszam do obejrzenia ciekawego filmu z relacji wym. spotkania.   (Relacja ze spotkania)

  

ŚLĄSKI KOORDYNATOR

EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

 

EWA MACEK

Spotkanie u Prezydenta RP B. Komorowskiego

 

SPOTKANIE Z PANEM PREZYDENTEM RP - BRONISŁAWEM KOMOROWSKIM

 

W dniu 23 marca 2018 r. Pan Prezydent RP - Bronisław Komorowski spotkał się w Warszawie/ w swoim biurze/ z wdowami, osobą niepełnosprawną, żonami i matkami osób niepełnosprawnych, służb mundurowych. W spotkaniu uczestniczyły Posłanki na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej-Pani Mirosława Nykiel i Pani Ewa Kołodziej. Wielkie podziękowania należą się wym Posłankom, za jego zorganizowanie.

Z wielką uwagą Pan Prezydent RP- Bronisław Komorowski wysłuchał poszczególnych historii wym. osób represjonowanych Ustawą z 16 grudnia 2016 r., które szczegółowo opowiedziały o tym

wszystkim,co je ostatnio spotkało i o walce, jaką toczą, aby zmienić tę represyjną Ustawę, niezgodną z prawem i Konstytucją RP .

Pan Prezydent wraz z Małżonką - Panią Prezydentową -Anną Komorowską zapewnili, że na wszelkich spotkaniach będą informować różne środowiska o niesprawiedliwej represji,jaka

spotkała emerytów,rencistów-inwalidów, wdowy i sieroty służb mundurowych ze strony partii rządzącej, która uchwaliła tę haniebną Ustawę.

 

Delegaci służb mundurowych podziękowali serdecznie za spotkanie i wsparcie ze strony Pana Prezydenta RP- Bronisława Komorowskiego oraz Pani Prezydentowej- Anny Komorowskiej.

Efekt konferencji w Brukseli

 

5.04.2018 Jak poinformował poseł Janusz Zemke, w dniu dzisiejszym troje europosłów SLD, którzy skierowali pismo do przewodniczącego Komisji Europejskiej (treść pisma we wcześniejszej informacji) , informując o tzw. ustawie dezubekizacyjnej - otrzymało odpowiedź, o której poniżej.

Po konferencji-wysłuchaniu publicznym w Brukseli 28 lutego br. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce", troje europosłów SLD: Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke – skierowało pismo (wraz z materiałami z konferencji) informujace o problemie z ustawą repesyjną w Polsce do przewodniczacego Komisji Europejskiej J.C. Junckera:

 

W dniu dzisiejszym, europosłowie otrzymali odpowiedź, w której J. C. Juncker informuje, że Komisja Europejska zainteresowała się sprawą, zaś jej przewodniczący wyznaczył komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników –Marianne Thysen do przeanalizowania sytuacji oraz udzielenia odpowiedzi.

 

O dalszym toku sprawy niezwłocznie poinformujemy.

 

Administrator Jacek Świderski

WAŻNY KOMUNIKAT

 

U W A G A

 

NASTĄPIŁA ZMIANA KONTA BANKOWEGO

NOWY NUMER KONTA TO:

 

81 1090 1186 0000 0001 3611 0045

BZ WBK

 

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT OD CHWILI OBECNEJ NA NOWY NUMER KONTA

 

 

Zarząd Koła

 

 

 

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2018

 

 

W dniu 16 marca 2018 roku w sali konferencyjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła Miejskiego Nr 12 w Katowicach SEiRP.

 

W zebraniu uczestniczyło 108 osób z tego 93 członków koła uprawnionych do głosowania i zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP Ewa Kołodziej z PO, Prezes ZG SEiRP Antoni Duda, Prezes ZW SEiRP w Katowicach Piotr Stypa, Przewodniczący Komisji Socjalnej Emerytów i Rencistów Policyjnych KWP podinsp. Krzysztof Szala, Przewodniczący ZZ Policjantów KMP w Katowicach kom. Jacek Prokop, W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Edward Krzysztofik, Prezesi współpracujących kół :z Bytomia- Leszek Lorenc, Gliwic- Henryk Mikosz i Tych- Tadeusz Szkarłat.

 

Zaproszeni goście zabierając głos podziękowali za dotychczasową współpracę i życzyli dalszych sukcesów w działalności koła. Posłanka na Sejm RP z PO Ewa Kołodziej podziękowała za dotychczasową współpracę i wspólne działanie na rzecz poprawy praworządności w kraju wszystkim członkom Koła.Podkresliła,że po zmianie obecnej partii rządzącej opozycja/w tym PO/ anuluje ustawę represyjną z 16.12.2016r. Prezes ZG SEiRP Antoni Duda podziękował za dotychczasową pracę koła szczególnie za zaangażowanie w działaniach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.Zaznaczył,że Koło ma ogromne osiągnięcia wśród kół SEiRP w kraju.Prezes ZW SEiRP także podkreślił bardzo dobrą współpracę z Zarządem Koła i Koordynatorem.

 

W imieniu Komendanta Miejskiego Policji- kom.Jacek Prokop podziekował za dotychczasową dobrą współpracę i zaoferował dalszą pomoc dla Koła. 

(wystąpienia)

 

Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach za duże zaangażowanie w pracy koła i udzielanie bieżącej pomocy członkom Koła zostali wyróżnieni:

 

Zobacz więcej: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2018

POSIEDZENIA ZARZĄDU 2018

ZARZĄD KOŁA INFORMUJE, ŻE:

 

08.01.2018 r. odbyło się posiedzenie ZARZĄDU

12.03.2018 r. odbyło się posiedzenie ZARZĄDU

16.03.2018 r. odbyło się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE ZA LATA 2014 - 2018

 

Wywiad w Radiu DOXA 13.03.2018

Wywiad w radio DOXA Opole: Europosłanki z PO_Danuty Jazłowieckiej, Europosła SLD-Janusza Zemke, Ewy Macek i Jacka Mykity-represjonowanych ustawą z 16.12.2016r.

 

Wywiad w Radio DOXA:   wywiad 13.03.2018

Relacja z Brukseli cd.

 

 

Skrócona relacja z konferencji w Brukseli Relacja z konferencji (udostępnił Jacek Mykita)

 

 

 

O "ustawie dezubekizacyjnej" w Brukseli. Były szef MSW, represjonowany w PRL: staję w obronie ludzi, którzy dzielnie służyli wolnej Polsce (ONET)

 

 

 

 

 

- W latach 80. byłem represjonowany. W 1984 roku zostałem aresztowany za działalność opozycyjną. Jednak z wielu powodów jestem dziś tutaj z wami. Tzw. ustawa dezubekizacyjna uderza w wielu bohaterów wolnej Polski. Dlatego jestem tu i protestuję przeciwko łamaniu konstytucji, praw człowieka i honoru oficera polskiego! - mówił łamiącym się głosem były szef MSW, Henryk Majewski. W Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy obniżającej emerytury funkcjonariuszom, którzy zaczęli służbę przed 1989 rokiem.

 

 • Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim zorganizowała Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych we współpracy z europosłami SLD

 • Wzięli w niej udział także eurodeputowani z państw członkowskich UE

 • Henryk Majewski: stworzono ustawę, która godzi w elementarne zasady państwa prawnego

 • Tomasz Oklejak: ustawa nie bierze pod uwagę indywidualnych osiągnięć poszczególnych funkcjonariuszy

 • Poruszającą historię opowiedział Wojciech Raczuk, który w PRL-u służył w wydziale kryminalnym

 • Porucznik Raczuk: Leżałem na ziemi, po chwili podniosłem się i zobaczyły jak leje się ze mnie krew. Zacząłem prosić jeszcze o 10 minut życia

 

- W przepisach europejskich stanowi się: "we wszystkich swoich działaniach Unia Europejska przestrzega zasady działania równości wobec swoich obywateli". Nie ma więc miejsca dla obywateli różnych kategorii. Prawa obywatelskie przysługują każdemu jednakowe. Dlatego dziś wśród nas są dzielne osoby, których dotknęła ta ustawa, choć służyli budowaniu wolnej Polski - powiedział otwierający konferencję europoseł  Bogusław Liberadzki.

Henryk Majewski: stworzono ustawę, która godzi w elementarne zasady państwa prawnego

Po nim głos zabrał były szef ministerstwa spraw wewnętrznych, Henryk Majewski. - Chciałbym zacząć od rysu historycznego. Po uzyskaniu niepodległości, państwo uchwaliło w 1920 roku ustawę emerytalną. Zawarło w niej warunki dotyczące wszystkich funkcjonariuszy byłych zaborców. Lata ich wysługi u wroga zostały zaliczone w poczet ich emerytur. Rząd II RP dążył do tego, by społeczeństwo rozbite przez zaborców, łączyć, mimo trudnej historii - opowiadał były minister.

 

- Wiele lat później, pierwszy niekomunistyczny premier Tadeusz Mazowiecki stwierdził, że obywatele muszą mieć poczucie wolności, bezpieczeństwa i współuczestnictwa. Tłumaczył, że takie poczucie mogą uzyskać jedynie w państwie praworządnym. Bo tylko prawo, które ma na celu dobro wspólne, może cieszyć się szacunkiem i autorytetem społecznym. Te słowa do dziś pozostają aktualne - mówił.

 

Zobacz więcej: Relacja z Brukseli cd.

Spotkanie Seniorów

 

S P O T K A N I E S E N I O R Ó W

 

KOŁA MIEJSKIEGO NR 12

 

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W KATOWICACH

 

 

 

W dniu 20 lutym 2018 r. w godz. od 12- 14 tej w sali konferencyjnej KWP w Katowicach odbyło się spotkanie Seniorów Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach . Na pow. spotkanie przybyli zaproszeni goście :

 • Poseł na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej, od 2011 r. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – Pani Ewa Kołodziej;

 • Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice- Pani Małgorzata

  Moryń-Trzęsimiech;

 • Przedstawicielki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach-

  Panie: Magdalena Grzywa i Dorota Cicha;

 • Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Katowice- Pan Mirosław Cygan;

 • Z-ca Komendanta Miejskiego Policji- poinsp. Arkadiusz Konowalski;

 • Przewodniczący Komisji Socjalnej KWP w Katowicach- poinsp. Krzysztof Szala;

 • W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach- Edward Krzysztofik.

 

           Spotkanie prowadził Prezes Koła - Ryszard Purzyński wraz z Sekretarzem Koła- Ewą Macek, którzy podkreślili, że czas senioralny bywa różny,ale nie da się ukryć, że z upływem lat coraz trudniejszy. Aby w tym okresie nie pozostać w samotności należy zrzeszać się w organizacje,w których wzajemna empatia i solidarność życiowa jest dobrem nie do przece- nienia.Szczególnie wtedy, gdy historia naszego kraju odczytana na nowo, zepchnęła nasze środowisko do roli „drugiego sortu”, ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu.

Pani Poseł na Sejm RP- Ewa Kołodziej w swoim wystąpieniu podkreśliła główną rolę Seniorów w życiu służb mundurowych, zapewniła,że partie opozycyjne w nowym rządzie przywrócą drastycznie obniżone ustawą represyjną z 16.12.2016 r. świadczenia emerytalne i rentowe służb mundurowych. Podkreśliła,że napisała już kilka interpelacji dot. pow. ustawy, a także w sprawie rozbieżności pomiędzy działaniami rządu wobec emerytów służb mundurowych a realizacją założeń Polityki Społecznej wobec osób starszych 2030,uczestniczy w konferencjach poświęconych Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej dot. zmiany tej haniebnej, niesprawiedliwej i represyjnej ustawy. Pani Poseł rozdała dla wszystkich Seniorów :koperty życia     / pomoc medyczna/ i odblaski.

Następnie zabrała głos Pani Naczelnik- Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, która zaznaczyła,że w Katowicach działa Program „Aktywny Senior 60+, organizowane są dla Seniorów darmowo : Senioriady/potańcówki/,zajęcia sportowe.Prowadzone są na szeroką skalę :dystrybucja kopert życia/ rejestracja na pogotowiu/, kolportaż ulotek na temat przemocy w rodzinie, a także zajmują się orzekaniem niepełnosprawności.

Z kolei Pracownice MOPS zapoznały Seniorów z pomocą socjalną/finansową/ dot. zasiłków mieszkaniowych,celowych/ zwrot za opał,leki/.Szeroko omówiły dofinansowania PFRON / turnusy rehabilitacyjne,środki ortopedyczne, pomoc w likwidacji barier architektonicznych/. Zapoznały z orzeczeniami niepełnosprawności o stopniach:znacznym,umiarkowanym i lekkim/, wskazały przyznawanie dodatków pielęgnacyjnych dla stopnia znacznego w kwocie-153,00 zł miesięcznie. Zapoznały też z Programami: „Słoneczniki”/ wolontariusze poprzez swoją obecność/ oraz „Babcia,Dziadek i Ja”.Zaznaczyły,że chętnie służą wszelką pomocą dla Seniorów.

W dyskusji jeden z Seniorów poruszył takie problemy jak: dyskryminacja represjonowanych emerytów i rencistów przy zatrudnianiu, brak respektowania eksternistycznych ukończonych kursów, brak Programu dot. opieki Seniorów nad dziećmi.

Wyczerpujących odpowiedzi na pow.tematy udzielali: Pani Poseł-Ewa Kołodziej,Z-ca Komendanta KMP w Katowicach – podinsp. Arkadiusz Konowalski i Sekretarz Koła-Ewa Macek, która szczegółowo omówiła pomoc prawną dot. odwołań od decyzji obniżających emerytury, enty inwalidzkie i renty rodzinne członków Koła, pomoc socjalną oraz konferencję w Brukseli w dniu 28.02.br. poświęcona represji służb mundurowych w Polsce / ustawa z 16.12.2016 r./,w której będzie brała udział. Zachęciła zebranych do zapoznawania się na bieżąco ze ze stroną internetową Koła.

Na zakończenie Prezes Koła- Ryszard Purzyński wraz z Sekretarz Koła- Ewą Macek podziękowali zaproszonym gościom za przybycie i wyczerpujące informacje dot. Programu „Senior 60+”, a w szczególności Pani Poseł na Sejm RP- Ewie Kołodziej,która bardzo aktywnie współpracuje z naszym Kołem.

Ogółem w spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób, wybrano Zarząd Zespołu Seniorów Koła: Renata Kłóskiewicz, Krystyna Kuta,Alojzy Łatacz,Zofia Skrzyńska,Kazimierz Szata.

 

 

ZARZĄD KOŁA 

 

 

 

List Prezydenta Federacji do Prezydenta RP

Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP poinformował pisemnie Prezydenta Andrzeja Dude o Konferencji w Parlamencie Europejskim pod nazwą REPRESJE WOBEC EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I  ŻOŁNIERZY W POLSCE,              która jest efektem poszukiwania pomocy wobec osób pokrzywdzonych ustawą z dnia 16 grudnia 2016.

 

Pismo Zdzisława Czarneckiego do Prezydenta RP

Komunikat 5 - Zespół Twórców i Animatorów Kultury

W dniu 07 lutego 2018 r. w siedzibie Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach, decyzją Zarządu Koła, powołany został spośród członków Koła zespół twórców i animatorów kultury. Inicjatywa ta ma na celu zachęcenie twórców i pasjonatów spośród grona naszych emerytów do prezentacji swych pasji i talentów zarówno w środowisku emerytów, jak i na szerszej płaszczyźnie.

W skład zespołu wchodzą:

1/ Ewa Macek,2/ Krzysztof Szala,3/Ryszard Purzyński,4/Piotr Solis,5/ Ewa Kowalczyk, 6/ Janina Rutkowska/ „Inka”/, 7/ Wiesława Prętkiewicz, 8/ Jacek Przybylak, 9/Kazimierz Szata 10/Roman Gieszczyk, 11/Irena Hładun,12/Roman Hładun,13/Krystyna Kuta,14/Adam Słonina,15/Pikora Grażyna,16/Pikora Mirosław.

Powołano inicjatywny zarząd tego zespołu w osobach Piotra SOLISA-Przewodniczącego, Romana GIESZCZYKA-Członka i Jacka PRZYBYLAKA-Sekretarza, którzy doprowadzą do określenia celów działalności zespołu oraz form jego funkcjonowania.

Pierwszym widocznym przejawem działalności zespołu będzie oprawa plastyczna najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach w dniu 16 marca br. Przewidywany jest współudział organizacyjny członków zespołu w przygotowaniu III Pleneru Twórców w Kazimierzu nad Wisłą na przełomie sierpnia i września bieżącego roku. Działalność członków zespołu znajdzie swe odzwierciedlenie na stronie internetowej Koła.

Kontakt z szefem grupy inicjatywnej

Piotrem SOLISEM:

tel.501 797 461; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.m

Katowice, 08 lutego 2018r. Jacek Przybylak

 

Komunikat 4

W Kole Miejskim Nr 12 w Katowicach powstał ZESPÓŁ POMOCY PRAWNEJ który zajmuje się zbieraniem informacji sytuacji prawnej związanej z ustawą represyjną, przekazywaniem informacji o nich i przede wszystkim pomocą członkom koła przy sporządzaniu pism na drodze sądowej, doradztwem o możliwości postępowania (nie jest to zespół prawny i nie wyręczy wynajętych prawników).

W skład zespołu weszli

1. Przewodniczący               Krzysztof Buchacz      te.    663208208

2. Z-ca Przewodniczącego    Andrzej Florczak

3. Sekretarz                       Andrzej Denkowski

4. Członek                         Jacek Świderski

5. Koordynatora woj.śląskiego emerytów i  rencistów policyjnych    Ewa Macek

 

 

Od tej chwili wszelkie informacje Zespołu będą publikowane w nowej Zakładce    "ZESPÓŁ POMOCY PRAWNEJ"

Spotkanie z żołnierzami w Cieszynie

Spotkanie z żołnierzami.

 

W dniu 6 lutego 2018 r. w Cieszynie z inicjatywy przedstawicieli emerytów służb mundurowych odbyło się spotkanie z Koordynatorem FSSM woj. śląskiego Ewą Macek i Koordynatorem- Krzysztofem Buchacz. Celem spotkania było podsumowanie akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy zmieniającej „ustawę represyjną” z dnia 16 grudnia 2016 r.

Spotkanie rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy 33 ofiar obowiązującej od października 2017 r. ustawy. Ewa Macek przedstawiła aktualny status ustawy złożonej w dniu 11 stycznia przez OKIU na ręce Marszałka Sejmu. W skali kraju udało się zebrać 250 000 podpisów poparcia. W województwie śląskim zebrano ich ponad 30 000. Należy podkreślić, że przedstawiciele służb mundurowych z Cieszyna byli bardzo mocno zaangażowani w zbierania podpisów i wspierali działania OKIU.

W dalszej części spotkania poinformowano zebranych o odbytych 5 konferencjach z udziałem Posłow na Sejm RP partii opozycyjnych: PO,Nowoczesnej, SLD, Kola. Ewa Macek podkreśliła bardzo duże wsparcie i zaangażowanie Pani Poseł na Sejm RP z PO- Ewy Kołodziej.E.Macek i K.Buchacz poiformowali zebranych owyjeździe przedstawicieli środowisk mundurowych do siedziby PE w Brukseli. W dniu 28 lutego nastąpi wysłuchanie na forum PE delegatów środowisk mundurowych dotkniętych „ustawą represyjną.”,Woj. śląskie i wdowy reprezentować będzie- Ewa Macek. Spotkanie zorganizowane zostało przez uerodeputowanych SLD z inicjatywy Posła Janusza Zemke.

Wspólnie uzgodniono, ze aktualnie najważniejszą sprawą jest docieranie do osób starszych, nieporadnych, niepełnosprawnych i samotnych, dotkniętych ustawą. Zwrócono uwagę na konieczność udzielania wsparcia tym osobom. Nie bez znaczenia jest również dalsza integracja środowisk służb mundurowych.

Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 30 osób zostało zorganizowane z inicjatywy Pana Jana Ogara-Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Cieszynie. W spotkaniu wziął udział Prezes Koła SEiRP w Cieszynie- Pan Józef Hanzel, oraz przedstawiciele ZEiR SG.

 

 

W imieniu Koordynatorów woj. śląskiego

Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

Ewa Macek i Krzysztof Buchacz

 

 

KOMUNIKAT !

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP poinformowała, że Ustawa Represyjna została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.

 

              Jeden z sędziów Sekcji ds Odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom (...) XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie, wydając stosowne postanowienie zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym o zgodność przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), zmienionej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r., z Konstytucją RP. Konsekwencją tej decyzji są już i będą kolejne postanowienia SO w Warszawie o zawieszeniu postępowań do czasu rozstrzygnięcia przez TK ww. pytania prawnego.

 

             Taka sytuacja spowoduje zawieszenie postępowań na obecnie nieokreślony czas wszystkich wpływających z ZER odwołań od decyzji obniżających emerytury i renty. Znając szybkość toczących się spraw w naszym sądownictwie na orzeczenie w I instancji możemy poczekać kilka lat.

 

APEL FEDERACJI W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH

BARDZO WAŻNE!

Otrzymujemy informacje świadczące o wyznaczaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie terminów pierwszych rozpraw, na których będą rozpatrywane nasze odwołania od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej.
Z punktu  widzenia przyjęcia przez SO w Warszawie tzw. linii orzeczniczej, polegającej na tym, że Sąd ten, w kolejnych rozstrzygnięciach, będzie powracał do zajętego wcześniej stanowiska w analogicznej sprawie, wynik pierwszych rozpraw będzie miał dla nas znaczenie zasadnicze!    

W związku z powyższym zwracamy się ponownie do wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy już otrzymali lub otrzymają z Sądu Okręgowego w Warszawie Zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia Sądu, o pilne przekazanie tej informacji Zespołowi Prawnemu Federacji (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Zobacz więcej: APEL FEDERACJI W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH

Spotkanie z Barbarą Dolniak Sosnowiec 18.01.2018

 

Koło Miejskie nr 12 w Sosnowcu , w tym powołany Zespół do zagadnień związanych z ochroną interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy uprawnień socjalno- bytowych oraz do reprezentowania ich interesów w tym zakresie wobec organów władzy i administracji państwowej, zwany Zespołem do przeciwdziałania represjom wspólnie z Fundacją Vicinitas, w dniu 18 stycznia 2018 roku zorganizowało spotkanie z Panią Wicemarszałek Barbarą Dolniak. Tematem spotkania była sytuacja prawna emerytów mundurowych. Spotkanie odbyło się w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Wśród zaproszonych gości i uczestników spotkania byli oprócz środowiska mundurowych przedstawiciele seniorów z Sosnowca z Przewodniczącym Rady Seniorów Jerzym Karpińskim na czele oraz przedstawiciele KOD-u i radnych miasta Sosnowca. Ogółem uczestniczyło ok 150 osób. Pani Marszałek B. Dolniak oprócz ustosunkowania się do sytuacji mundurowych objętych ustawą represyjną odniosła się również do kwestii tworzenia prawa w obecnym parlamencie .Spotkanie zdominowały pytania uczestników, na które udzielała odpowiedzi Pani Marszałek B.Dolniak. W wyniku tej dyskusji zaprosiła do współpracy przedstawicieli środowiska mundurowego. 

Zobacz więcej: Spotkanie z Barbarą Dolniak Sosnowiec 18.01.2018

Relacja ze spotkania z Andrzejem Rozenek w dn 5.01.2018

 

         Koło  Miejskie  nr 12  SEiRP  w  Katowicach  przy  akceptacji  ZW  SEiRP  w  Katowicach, wraz  z  Wiceprzewodniczącym  SLD Markiem  Baltem,  zorganizowało w dniu 5 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 w Centrum Konferencyjnym przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach spotkanie z Pełnomocnikiem  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP Andrzejem Rozenkiem pt. „Obywatelska  Inicjatywa Ustawodawcza a ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. dot. funkcjonariuszy  mundurowych oraz ich rodzin". Na spotkanie zaproszeni zostali posłowie na Sejm RP z PO Ewa Kołodziej, Mirosława Nykiel, Marek Wójcik i „.Nowoczesnej” Monika Rosa, członek Zarządu SLD Zbigniew Zaborowski, członkowie Zarządu KOD-u w Katowicach Magdalena Nurzyńska, mecenas Bartłomiej Piotrowski, W-ce Prezesi Zarządu Wojewódzkiego SEiR w Katowicach oraz Prezes Koła Mojskiego nr 12 w Katowicach Ryszard Purzyński. Spotkanie prowadziła Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych Ewa Macek, która oficjalnie przekazała Pełnomocnikowi  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP Andrzejowi Rozenek listy z podpisami ok 10 tys osób. Łącznie woj. śląskie zebrało na dzień dzień 5 stycznia ponad 20 tys podpisów.

        W spotkaniu uczestniczyło ok 120 osób. Zapraszamy do zapoznania się z całością konferencji.

Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych

 Ewa Macek

Link do nagrania a relacją spotkania 5.01.2018 r w Katowicach :

 Spotkanie z A. Rozenek

WYRÓŻNIENIE red. ANDRZEJA ROZENEK

                              ZARZĄD KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W KATOWICACH Z WIELKĄ RADOŚCIĄ INFORMUJE, ŻE W DNIU 16. 11. 2017 r. O GODZ. 13.00 ZAPROSIŁ DO RESTAURACJI „KLUB 99” W KATOWICACH PEŁNOMOCNIKA KOMITETU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ FSSM RP - red. ANDRZEJA ROZENEK ORAZ PREZYDENTA FSSM RP – ZDZISŁAWA CZARNECKI NA OBCHODY 25- LECIA POWSTANIA WYM.KOŁA. NA POWYŻSZĄ CEREMONIĘ ZAPROSZENI ZOSTALI RÓWNIEŻ : PREZES ZG SEiRP W WARSZAWIE- ANTONI DUDA , PREZES ZW SEiRP W KATOWICACH- PIOTR STYPA , W-CE PREZES ZW I ZM SEiRP W KATOWICACH EDWARD KRZYSZTOFIK, PREZES KOŁA MIEJSKIEGO SEiRP W KATOWICACH RYSZARD PURZYŃSKI, SEKRETARZ KOŁA, A TAKŻE KOORDYNATOR WOJ. ŚLĄSKIEGO FSSM RP- EWA MACEK, SKARBNIK KOŁA-RENATA KŁÓSKIEWICZ, PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ WYM KOŁA- JACEK PRZYBYLAK ORAZ OSOBY TOWARZYSZĄCE. JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH PUNKTÓW POW. IMPREZY BYŁO WRĘCZENIE ODZNAKI / NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZG SEiRP W WARSZAWIE / „ZA ZASŁUGI DLA SEiRP” WRAZ Z DYPLOMEM -PEŁNOMOCNIKOWI FSSM RPANDRZEJOWI ROZENEK.

Zobacz więcej: WYRÓŻNIENIE red. ANDRZEJA ROZENEK

25-lecie KOŁA NR 12 SEIRP w KATOWICACH

Na 25 lecie Koła Miejskiego nr 12 SEiRP

                 w Katowicach

         (Życzenia Prezesa i Zarządu Koła)

Dziś nas tu przywiodła okazja szczególna

Ma dwadzieścia pięć lat nasza droga wspólna.

     I gdyby kłopotów nie było tak wiele,

     Powiedzielibyśmy, że „srebrne wesele”.

Wesela, co prawda, nie będzie wielkiego,

Warto jednak uczcić ćwiartkę wieku tego.

     I chociaż nas państwo w drugi sort wtrąciło,

     Znajdźmy w sobie siłę, by się to zmieniło.

Natura naszego całego działania

Ma wpisane zmiany w sferze zarządzania.

     Nie mamy problemu z prezesów kadencją.

     Czas nieubłagany jest tu z interwencją.

A czas jest istotny w życiu emerytów.

Nie ma co odkładać na rzecz przyszłych bytów.

     I chociaż wśród członków są matuzalemy,

     To jednak nie wszyscy tak długo żyjemy.

Lecz dzisiaj życzymy wszystkim na tej sali,

By w Stowarzyszeniu do stu lat wytrwali.

  Katowice, 16 listopada 2017 r. 

 

S P R A W O Z D A N I E

---------------------------------

Z OBCHODÓW 25 LECIA POWSTANIA KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W KATOWICACH

 W dniu 16. 11. 2017 r. o godz. 15.00 w Restauracji „Klub 99” w Katowicach przy ul.Brackiej 16 Prezes Zarządu- Ryszard Purzyński powitał na uroczystości obchodów 25 lecia powstania Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach zaproszonych Gości,członków Koła oraz osoby towarzyszące.Gości przedstawiła Sekretarz Koła - Ewa Macek, która wraz z Prezesem Zarządu prowadziła pow. uroczystość. Na wym. spotkanie zaproszona została Pani Poseł na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej- Ewa Kołodziej. Pani Poseł nie mogła przybyć ze względu na obowiązki w Sejmie RP i w zastępstwie reprezentowała Panią Poseł- Ewę Kołodziej- pracownik Biura Poselskiego – Małgorzata Chojnacka.Kolejnym gościem zaproszonym był Pan Prezydent Miasta Katowice- Marcin Krupa, także nie mógł przybyć, ze względu na zagraniczny wyjazd, reprezentował Pana Prezydenta – Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego - Mirosław Cygan. Z Komendy Miejskiej Policji w atowicach zaproszony został- Komendant – insp.Paweł Barski, on taKże był na wyjeździe zagranicznym i reprezentowany był przez Z-cę Komendanta- nadkom. Tomasza Kępa. 

 

Zobacz więcej: 25-lecie KOŁA NR 12 SEIRP w KATOWICACH

INFORMACJA Z KONFERENCJI W DNIU 19.08.2017

INFORMACJA Z KONFERENCJI  W  DNIU  19.08.2017 r. w  BIELSKU  BIAŁEJ

pt. "USTAWA  REPRESYJNA  WOBEC  FUNKCJONARIUSZY A OBYWATELSKI  KOMITET  INICJATYWY  USTAWODAWCZEJ  FSSM RP"

W   dniu  19.08.2017 r. w  godz.od 15-18.30  w  sali konferencyjnej w Hotelu „Beskidy Park” w  Bielsku Białej przy ul.Armii Krajowej 316 odbyło się spotkanie,w którym uczestniczyli: Poseł z PO- Marek Wójcik, Posłowie z Nowoczesnej :Jerzy Meysztowicz i Mirosław Suchoń, Pełnomocnik OKIU - red.Andrzej Rozenek,Prezydent FSSM RP- Zdzisław Czarnecki, Przedstawiciel SLD z Bielska Białej- Przemysław Koperski,W-ce Prezes ZW SEiRP w  Katowicach - Edward Lesiewicz, Koordynatorzy woj.ślaskiego FSSM RP - Ewa Macek i Krzysztof Kwiatkowski.

Zobacz więcej: INFORMACJA Z KONFERENCJI W DNIU 19.08.2017

Spotkanie 26.06.2017r. z Posłami PO

 

                           W  dniu  2 6. 0 6. 2 0 1 7 r. w siedzibie  Biura Zarządu Górnośląskiej

Platformy  Obywatelskiej  w  Katowicach  odbyło się  spotkanie koordynatorów  Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych  z  woj.śląskiego,małopolskiego  i  podkarpackiego,członków Stowarzyszenia Emerytów i  Rencistów Policyjnych oraz emerytów i  rencistów,wdów pokrzywdzonych Ustawą represyjną z 16.12.2016 r. z Posłami RP  z  PO- b.Ministrem Sprawiedliwości- Borysem Budka i  Panią-Ewą  Kołodziej.Było nas ok.30 osób,bo tyle mogła pomieścić sala.

Inicjatorem wym.spotkania był Zarząd Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w  Katowicach/przy akceptacji ZW SEiRP Katowice/.

                            Jednym  z  celów  spotkania było zainteresowanie Posłów RP PO stanem realizacji Inicjatywy Ustawodawczej  związanej z  przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy o  zmianie Ustawy z 18.02.1994 r. o  zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Agencji Wywiadu,Służby Kontrwywiadu Wojskowego,Służby Wywiadu Wojskowego,Centralnego Biura Antykorupcyjnego,Straży Granicznej,Biura Ochrony Rządu,Państwowej Straży Pożarnej  i  Służby Więziennej,a  przede wszystkim rozpoczęcia akcji zbierania wymaganych co najmniej 100 tys.podpisów popierających obywatelski wym.projekt.

Zobacz więcej: Spotkanie 26.06.2017r. z Posłami PO

Konferencja w Sejmie - 12.06.2017r

W dniu 12.06.2017 r. odbyła się Konferencja w Sejmie /budynek G,sala nr 18/im. Bronisława Geremka poświęcona rentom rodzinnym i rentom inwalidzkim funkcjonariuszom mundurowym.Organizatorem było Koło Poselskie Unii Europejskich Demokratów. W Konferencji brali udział: Poseł UED-Michał Kamiński, Posłowie z „Nowoczesnej”: Kornelia Wróblewska, Jerzy Meysztowicz, Senator PO - Grzegorz Napieralski, gen.Mirosław Gawor, Prezes BP CBŚ - Leszek Sucholewski.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: mec.Jarosław Kaczyński i Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich.

Uczestniczyło 81 osób.

Głos zabierali w następujacej kolejności:

1/ Senator PO-Grzegorz Napieralski powitał Pokrzywdzonych Ustawą represyjna z 16.12.2016r. i zadeklarował pomoc.

2/ Poseł Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej zaznaczył,iż złożył Interpelację do Rządu dot.pow. Ustawy / z zaznaczeniem, iż decyzje o zmniejszeniu świadczeń emerytalnych i rentowych zbyt póżno są wysyłane/.

3/Posłanka z Nowoczesnej-Kornelia Wróblewska pozytywnie oceniła projekt Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej.Nawoływała do wspólnych demonstracji.

4/ Prezes BP CBŚ-Leszek Sucholewski podziekował za przybycie wdowom,sierotom,posłom.

 

Zobacz więcej: Konferencja w Sejmie - 12.06.2017r

Konferencja Częstochowa- 20.07.br.

                                                       I N F O R M A C J A

             Z   KONFERENCJI  W  CZĘSTOCHOWIE  W  DNIU  20.07.2017 r. pt.

    „USTAWA  REPRESYJNA  WOBEC  FUNKCJONARIUSZY  A    KOMITET

                     OBYWATELSKI  INICJATYWY  USTAWODAWCZEJ   FSSM RP „.

 

                       W  dniu 20.07.2017 r. w godz.15.00-  18.00   w  Hali  Sportowej w  Częstochowie przy ul.Żużlowej 4  odbyło się spotkanie członków Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP z pokrzywdzonymi Ustawą represyjną z  16.12.2016r. Organizatorem wym.spotkania był Zarząd Koła Miejskiego SEiRP w  Katowicach wraz z W-ce Przewodniczącym SLD/b.Posłem RP/-Markiem Balt.W konferencji  uczestniczyli:Pełnomocnik KOIU/b.Poseł RP- red.Andrzej Rozenek,W-ce Przewodniczący SLD- Marek Balt,Prezes Stowarzyszenia „Tarcza”- płk Adam Mazguła,przedstawicielka KOD w Czestochowie- M.Kucharska oraz  koordynatorzy woj.śląskiego:Ewa Macek i Krzysztof Kwiatkowski.Na pow.spotkanie przybyła TV kablowa „Orion” z  Częstochowy.Na spotkanie przybyło pow.100 osób,wśród nich byli funkcjo- nariusze represjonowani pow.Ustawą i ich rodziny.

Zobacz więcej: Konferencja Częstochowa- 20.07.br.

Konferencja Katowice-19.07.br

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

 Z  KONFERENCJI  W  DNIU  19.07.2017 r.  w  KATOWICACH 

pt. „USTAWA  REPRESYJNA  WOBEC  FUNKCJONARIUSZY  A  OBYWATELSKI

KOMITET   INICJATYWY  USTAWODAWCZEJ  FSSM RP „.

  

               W  dniu 19.07.2017r. w  godz.15.00-18.00   w  Centrum Konferencyjnym„Silesia” w  Katowicach przy ul.Żeliwna 38  odbyło się spotkanie członków Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP z  pokrzywdzonymi Ustawą represyjną z 16.12.2016 r. Organizatorem wym.spotkania był Zarząd Koła Miejskiego SEiRP  w   Katowicach wraz z W-ce Przewodniczącym SLD-Markiem Balt.W konferencji uczestniczyli:Pełnomocnik OKIU FSSM RP-red.Andrzej Rozenek,Z-ca Pełnomocnika-gen.Marek Dukaczewski,Prezydent FSSM RP-Zdzisław Czarnecki,W-ce Przewodniczący SLD-Marek Balt,Prezes Stowarzyszenia „Tarcza”-płk Adam Mazguła,W-ce Prezes ZW i ZM  SEiRP w Katowicach-Edward Krzysztofik, przedstawiciel prasy „Gazeta  Wyborcza”- red.Marcin Pietraszewski.Oprócz członków SEiRP z całego woj. śląskiego przybyli również przedstawiciele:Wojska,Straży Granicznej, Słuzby Więziennej, a także byli Komendanci:gen.Kazimierz Szwajcowski,gen.Janusz Bieńkowski,płk  Andrzej  Florczak. Spotkanie prowadziła koordynator wojewódzki Komitetu Protestacyjnego z ZM SEiRP- Ewa Macek.Ogółem przybyło ok.130 osób.

                

Zobacz więcej: Konferencja Katowice-19.07.br

Komunikat - Wzory odwołań

 

                 W  ZWIĄZKU  Z  POJAWIENIEM  SIĘ  INFORMACJI  O  ODEBRANIU PIERWSZYCH  DECYZJI  DYREKTORA  ZAKŁADU  EMERYTALNEGO MSWiA ZMNIEJSZAJĄCYCH  WYSOKOŚCI  EMERYTURY  LUB  RENTY , WYDANYCH

NA  PODSTAWIE  REPRESYJNEJ  USTAWY  EMERYTALNEJ  Z  16.12.2016 r. PROSIMY  OSOBY, KTÓRE JE  OTRZYMAŁY, O JAK  NAJSZYBSZE  ZGŁOSZENIE TEGO  FAKTU  NA  ADRES E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zobacz więcej: Komunikat - Wzory odwołań

Konferencja Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo funkcjonariuszy

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w lokalu „CLUB 99” w Katowicach, odbyła się konferencja pod nazwą „Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo funkcjonariuszy”, zorganizowana przez Koło Miejskie nr 12  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, przedmiotem której była tzw. „druga ustawa dezubekizacyjna z dnia 16 grudnia 2016 r. uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie represjonowania „funkcjonariuszy zbrodnicze-go, totalitarnego państwa o nazwie Polska Rzeczpospolita Ludowa”. 

Zobacz więcej: Konferencja Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo funkcjonariuszy

Odeszli od nas

Z M A R Ł A      J A N I N A  G A J D A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  21.05.2020

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 86 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 


Z M A R Ł      T A D E U S Z   G A J E W S K I  

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  06. 2019r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 75 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 

 


 

Z M A R Ł A      I R E N A    C I C H O Ń

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ   01.2020

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 96 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

  

 

 


 

Z M A R Ł A       A N T O N I N A     B O R G U L A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 25.01.2020

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 87 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 

 


 

 

Z M A R Ł       E U G E N I U S Z   A D A M C Z E W S K I  

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 2019r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 82 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


  

Z M A R Ł      J E R Z Y    J A Ń C Z A K

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 09.2018r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 80 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

  


  

Z M A R Ł       K A R C Z      J A N  

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W DN 31.12.2018r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 68 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 


Z M A R Ł A       Z A P I Ó R     W Ł A D Y S Ł A W A   

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W DN 06.09.2018 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 84 LAT

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

 


 

Z M A R Ł A     I M I E Ł O W S K A     A N N A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 2017 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

DŁUGOLETNIĄ CZŁONKINIĘ NASZEGO KOŁA

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

  


 

 Z M A R Ł     R O Z L A C H      M I C H A Ł

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 08.2017 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


  Z M A R Ł     A D A M C Z Y K      Z D Z I S Ł A W

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 17.02.2017 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 8 4 LAT

NASZEGO PRZYJACIELA,KOLEGĘ,EMERYTA POLICYJNEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


 

Z M A R Ł A     S K R Z Y P C Z Y Ń S K A     E D W A R D A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 2016 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

 


 

Z M A R Ł A    K A S P R Z Y K     B O Ż E N A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 2016 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

 


 

Z M A R Ł     F R A N C I S Z E K   K U Ś M I E R E K

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 07.12.2016 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 8 5 LAT

NASZEGO PRZYJACIELA,KOLEGĘ,EMERYTA POLICYJNEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


 

Z M A R  Ł      Z B I G N I E W    C H M I E L E W S K I

 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W DNIU
28.03.2016 r.  ZMARŁ W WIEKU 8 2 LAT
NASZ PRZYJACIEL, KOLEGA, EMERYT POLICYJNY

 

 

  

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 


 

Z M A R Ł    B E N E D Y K T   C A D E R  

 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W DNIU 
22.11. 2016 r. POŻEGNALIŚMY W WIEKU 9 1 LAT  
NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY 

Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 S E i R P W KATOWICACH 

 


 

 Z M A R Ł A    Z D Z I S Ł A W A   P A S Ł A W S K A

 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W DNIU
2 2.0 3. 2 0 1 6 r. POŻEGNALIŚMY W WIEKU 7 3 LAT 
NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

  

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12  S E i R P W KATOWICACH

 


 

 Z M A R Ł     J E R Z Y    B O B O Ń

 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W PAŻDZIERNIKU 2016 r. 
POŻEGNALIŚMY W WIEKU 8 8 LAT
NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POICYJNEGO

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12  S E i R P W KATOWICACH

 


 

Z M A R Ł A     S T E F A N I A   K O W A L S K A

 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W MARCU 2016 r. 
POŻEGNALIŚMY W WIEKU 8 2 LAT 
NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12  S E i R P W KATOWICACH

 


 

 Z M A R Ł     T A D E U S Z    L O R E N C

 

ZE ZMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 2 0 1 6 r.,

W WIEKU 9 2 LAT

POŻEGNALIŚMY NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12  S E i R P W KATOWICACH

 

Podkategorie

 • Wycieczki
 • Wernisaże
  • Plener Plastyczny "Marzenie pod Nosalem w Zakopanem /informacja po plenerze/

                                           W  dniach od 02.09. do  10.09.2017 r. odbył się Plener  Plastyczny pod Honorowym  Patronatem Burmistrza Urządu Miasta Zakopane pt. „Marzenie pod Nosalem”w  Zakopanem.Organizatorami wym.Pleneru byli:Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Silesia Tak Art w  Tychach   z  Prezesem  Zarządu- Małgorzatą  Szala i  Zarząd Koła Miejskiego nr 12  Stowarzyszenia Emerytów i  Rencistów Policyjnych w  Katowicach, którego Prezesem Zarządu jest -Ryszard Purzyński.Komisarzem Organiza- cyjnym Pleneru była- Ewa  Macek.W  Plenerze uczestniczyło 40  osób, w  tym: 17 twórców/13 malarzy,1 pirograf,1 rzeżbiarz,1 poeta,1 fotografik/wraz z osobami towarzyszącymi,a także członkowie wym.Koła.Zakwaterowanie i  wyżywienie było w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Marzenie” w  Zakopanem.

   Zgodnie z  programem odbyły się: Wystawa prac Twórców w dniu-04.09.br. oraz Wernisaż Poplenerowy w dniu-09.09.br.w  Zakopiańskim Centrum Edukacji w Zakopanem,ul.Kaspru-sie 35a.

   Twórcy wraz z Panią Prezes-Małgorzatą Szala z  rąk Przedstawicielki Burmistrza Urzędu Miasta Zakopane otrzymali dyplomy  za wykonane prace na wym.Plenerze. Twórcy weny twórczej poszukiwali w  przepięknych pejzażach końca lata w Zakopanem i jego okolicach.Komisarzowi  Pleneru-Ewie Macek został wręczony List Pochwalny od Z-cy Burmistrza Urzędu Miasta Zakopane za zorganizowanie w  sposób profesjonalny,na wysokim poziomie i bardzo dobrą wspołpracę z  Wydziałem Kultury wym.Urzędu.Organizatorzy Pleneru podarowali 3 prace-obrazy dla: Burmistrza  Urządu Miasta Zakopane, dla Dyrekcji ZCE- Domu Kultury i Dyrekcji Liceum Plastycznego.

                                              Odbył się również uroczysty wieczór poezji przy świecach poetów: Tadeusza Krzysztofa Knyziaka z Warszawy oraz  Elżbiety Buganik z  Gromadki.

                                              Miłym akcentem była wycieczka autokarowa na Słowację:Łomnica/ wjazd kolejką linową do  Łomnickiego Stawu pod szczyt/,Smokowiec i spacer wokół jeziora w Szczyrbskim Plesie utrwalony wspólnym zdjęciem.

                                              Kolejnym punktem programu było zwiedzanie pracowni :rzeżby, malarskich,rzeżby,grafiki i meblarstwa  w  Liceum Plastycznym w  Zakopanem, którego przewodnikiem był  Dyrektor - Stanisław Cukier/rzeżbiarz/.

                                              W  wolnych chwilach uczestnicy Pleneru relaksowali się na basenach termalnych w: Szaflarach oraz w  Chochołowie,a także spacerowali szlakami turystycznymi po górach,podziwiając przepiękne widoki  Tatr i  tradycyjne Krupówki.

                                              Na zakończenie Pleneru odbyło się również spotkanie integracyjne przy uroczystej kolacji z muzyką do póżnych godzin nocnych w KWR „Marzenie”w Zakopanem, którego właściciele-P.P. Marzena i Władysław Ustupscy Każmik uraczyli nas swoimi specjałami. Twórcy, w  dowód zadowolenia z pobytu w wym.kompleksie „Marzenie”/profesjonalnej obsłudze/ podarowali  na pamiątkę Właścicielom jedną ze swoich prac.

                                               Plener zakończył się 10.09.br. w  bardzo miłej i wesołej atmosferze  i  wszyscy byli zadowoleni.Ach było żal wyjeżdżać!!!

   Wszyscy wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnym Plenerze w  następnym roku.

    

   Opis przebiegu Pleneru i sylwetki Twórców na stronie internetowej:www.zakopane.eu.

   Zapraszamy do artykułu w Głosie Podhalańskim z dn.02.10.br.

    

   Opis Pleneru/poezja/ na stronie internetowej.

   Zdjecia  zamieszczone w  Galerii.

    

    

                                                                                    Opracowała: Komisarz Organizacyjny Pleneru

    

                                                                                                         Ewa  Macek

 • Zebrania sprawozdawcze
 • Życzenia świąteczne
 • Życzenia na Dzień Kobiet
 • Zabawy
 • Spotkania integracyjne
 • Spotkania jubilatów
 • Posiedzenia Zarządu