Interpelacja nr 18072

Posłowie: Ewa Kołodziej, Magdalena Kochan, Marzena Okła-Drewnowicz, Joanna Augustynowska, Marek Biernacki, Joanna Frydrych, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Henryka Krzywonos-Strycharska, Józef Lassota, Rajmund Miller, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Anna Nemś, Małgorzata Pępek, Sławomir Jan Piechota, Grzegorz Raniewicz, Dorota Rutkowska, Tomasz Szymański 

wystąpili z interpelacją nr 17033 w sprawie bezczynności dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA dotyczącej odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych policyjnych w wyniku wejścia w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Data wpływu: 09-11-2017.

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U.2016 r., poz. 2270, dalej: ustawa zaopatrzeniowa), chcielibyśmy podnieść kwestię związaną z bezczynnością Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA dotyczącą odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych mundurowych.

W związku z licznymi zapytaniami osób objętych skutkami „ustawy dezubekizacyjnej”, zarówno przychodzących na dyżury poselskie, jak i piszących zapytania z prośbą o interwencję w sprawie bezczynności Dyrektora ZER MSWiA, należy zaznaczyć, że mimo upływu terminu 30 dni od dnia wpływu do ZER odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych mundurowych, nie odniósł się merytorycznie do zarzutów wobec wydanych decyzji, a także nie przekazał niezwłocznie odwołań do Sądu Okręgowego Wydział XIII Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, jako właściwego do rozpatrzenia spraw.

Należy zatem podkreślić, że Dyrektor ZER MSWiA nie wypełnia obowiązku prawnego wynikającego z art. 477 § 1 i 2 k.p.c. i art. 83 ust. 7 ustawy z dnia 13.10.1998 r. z późniejszymi zmianami o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. do niezwłocznego przekazywania odwołań wraz z uzasadnieniami i aktami spraw dotyczących decyzji emerytalnych i rentowych mundurowych do wyżej wymienionego Sądu w terminie 30 dni.

Obniżenie świadczeń wywołało u pokrzywdzonych znaczne pogorszenie zdrowia, w niektórych przypadkach śmierć (24 zgony), problemy z realizacją zobowiązań finansowych (kredyty bankowe, bieżące opłaty), brak funduszy na specjalistyczne leczenie oraz wykluczenie społeczne. Ponadto, powyższa sytuacja wywołuje poczucie krzywdy, upokorzenia i dyskryminacji oraz okrada z godności osoby objęte ustawą. Przypominamy, że ustawa ta narusza również fundamentalne zasady konstytucyjne i równości wobec prawa, powoduje brak zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz pozbawia gwarancji należytego zabezpieczenia społecznego osób niezdolnych do pracy i szczególnie potrzebujących.

Omawiana ustawa w sposób skrajnie rażący narusza ugruntowane w polskim i europejskim systemie prawnym zasady: niedziałania prawa wstecz oraz niestosowania odpowiedzialności zbiorowej. Należy mieć świadomość, że lawinowe wnoszenie skarg spowoduje blokadę Sądu Okręgowego Wydział XIII Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i spowoduje przewlekłość postępowań.

W związku z powyższym stanem faktycznym, chciałabym zadać następujące pytania:

Zobacz więcej: Interpelacja nr 18072

Interpelacja nr 16318 poseł na Sejm RP Ewy Kołodziej i odpowiedź na nią

Interpelacja nr 16318

do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjną, w szczególności w zakresie rent rodzinnych

 

Zgłaszający: Ewa Kołodziej, Joanna Augustynowska, Ewa Drozd, Joanna Frydrych, Agnieszka Hanajczyk, Bożena Henczyca, Magdalena Kochan, Henryka Krzywonos-Strycharska, Rajmund Miller, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Marzena Okła-Drewnowicz, Sławomir Jan Piechota

Data wpływu: 11-10-2017

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2270, dalej: ustawa zaopatrzeniowa) chciałabym podnieść kwestię związaną z obniżeniem rent rodzinnych objętych wskazaną ustawą.

Otóż w doniesieniach medialnych wskazywał Pan, że wysokość rent rodzinnych jest obniżana do wysokości średniej krajowej i wynosi ok. 1700,00 zł brutto. W rzeczywistości sytuacja ta przedstawia się jednak zgoła odmiennie. Zgłaszają się do mnie osoby pokrzywdzone wprowadzoną nowelizacją, które otrzymują rentę rodzinną w kwocie 1000,00 zł brutto (854,00 zł netto). Są to m.in. wdowy po byłych funkcjonariuszach, których małżonkowie pracowali do 1990 r. Sytuacja życiowa tych osób przedstawia się obecnie dramatycznie, ponieważ każda z nich musi zmagać się z konsekwencjami decyzji o obniżeniu wymiaru przyznanego świadczenia. Większość z nich oprócz tego, że boryka się z problemami życia codziennego, dodatkowo zmaga się z różnego rodzaju dolegliwościami chorobowymi, najczęściej są to osoby niepełnosprawne. Ponadto te osoby są w zaawansowanym wieku emerytalnym i nigdzie nie znajdą zatrudnienia. Dodatkowym obciążeniem psychicznym dla takich osób jest świadomość napiętnowania ich bliskich jako funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Zobacz więcej: Interpelacja nr 16318 poseł na Sejm RP Ewy Kołodziej i odpowiedź na nią

Zapytanie nr 4483 poseł na Sejm RP Ewy Kołodziej i odpowiedź na nią

Zapytanie nr 4483

do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Zgłaszający: Ewa Kołodziej

Data wpływu: 26-09-2017

Szanowny Panie Ministrze,

mocą ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, dalej zwaną „ustawą dezubekizacyjną”, ustawodawca wprowadził, między innymi przepis art. 8a (tryb szczególny) zawierający przesłanki w przypadku spełnienia których, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze decyzji administracyjnej, może wyłączyć stosowanie odpowiednio przepisów art. 15c, 22a i 24a ustawy, co oznacza dla pokrzywdzonych zachowanie świadczeń w dotychczasowej wysokości.

Osoba ubiegająca się o skorzystanie z trybu art.8a ustawy obciążona jest wykazać, że służba w jednostkach wymienionych w art. 13b ustawy, przed dniem 31.07.1990 r. miała charakter krótkotrwały oraz, że osoba ta rzetelnie wykonywała zadania i obowiązki po dniu 12.09.1989 r. w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

Zobacz więcej: Zapytanie nr 4483 poseł na Sejm RP Ewy Kołodziej i odpowiedź na nią

Interpelacja nr 15792 poseł na Sejm RP Ewy Kołodziej i odpowiedź na nią

Interpelacja nr 15792

do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie negatywnych skutków wejścia w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zgłaszający: Ewa Kołodziej

Data wpływu: 26-09-2017

Szanowny Panie Ministrze!

Od jakiegoś czasu doniesienia medialne coraz częściej skupiają się na kwestiach związanych z tzw. ustawą dezubekizacyjną. Ma to związek z tym, że od 1 października wchodzą w życie uregulowania wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 2016 poz. 2270, dalej: ustawa zaopatrzeniowa).

Nowe rozwiązania doprowadziły do sytuacji, w której osoby, którym przyznano już świadczenia emerytalne, mogą spodziewać się, iż wysokość tych świadczeń zostanie im przyznana w nowym, niższym wymiarze. Nowelizacja ta już na pierwszy rzut oka budzi wiele wątpliwości i kontrowersji, dlatego w związku ze zmianami spotkałam się z przedstawicielami środowisk dotkniętych nową regulacją. Niestety, wiele z tych osób nie potrafi pogodzić się z nowym stanem rzeczy. Zawarty w niniejszej ustawie okres vacatio legis w intencji projektodawców miał pomóc osobom dotkniętym zmianami w „przygotowaniu się do nowej sytuacji”, jednak z relacji i spostrzeżeń tych osób wynika, że tak się nie stało. Osoby te bardzo często czują się dotknięte posądzeniem ich o działanie na rzecz służb bezpieczeństwa, czego skutkiem jest późniejsze szukanie pomocy u specjalistów z zakresu psychologii, a nawet psychiatrii. Co więcej, zrzeszenia osób działających na rzecz funkcjonariuszy wskazują, iż wspomniana nowelizacja doprowadziła również do bardziej dramatycznych następstw. Pośród osób zainteresowanych ustawą odnotowano m.in. zgony, które były następstwem samobójstw, rozległych zawałów mięśnia sercowego czy też udarów. W większości przypadków odnotowane zgony miały miejsce po otrzymaniu decyzji o obniżonym wymiarze świadczeń emerytalnych. Przebieg wydarzeń w każdej z ww. sytuacji jest podobny: osoba pokwitowała odbiór decyzji, zapoznała się z jej treścią, zaś następstwem zapoznania się z doręczoną decyzją była śmierć człowieka. Oznacza to, że po zapoznaniu się z treścią doręczonego pisma i po dogłębnej analizie nowej sytuacji osoby te albo świadomie podejmowały decyzję o samobójstwie, albo na tle nerwowym występowały komplikacje, które – pomimo hospitalizacji – kończyły się zgonem. Jednocześnie nie sposób pominąć przypadków, w których osoby targnęły się na swoje życie przed wejściem w życie nowych przepisów, ale już po podpisaniu ustawy zaopatrzeniowej. W takich sytuacjach jeszcze przed otrzymaniem oficjalnego pisma w sprawie obniżenia wymiaru emerytury, osoby te miały świadomość beznadziejności sytuacji, w której się znalazły. Takie wydarzenia pokazują jak doniosłe skutki nie tylko prawne, ale przede wszystkim społeczne niesie za sobą nowa regulacja. Jest wysoce prawdopodobne, iż z każdym następnym miesiącem ustawa zaopatrzeniowa będzie zbierać kolejne ponure żniwa.

Zobacz więcej: Interpelacja nr 15792 poseł na Sejm RP Ewy Kołodziej i odpowiedź na nią